కృపకు మూలమగు ఆత్మ

కృపకు మూలమగు ఆత్మ

ఎవడైనను మోషే ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించినయెడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో త్రొక్కి, తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించినవాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? (హెబ్రీ 10:28–29)

పరిశుద్ధాత్మ కృపకు మూలమగు ఆత్మ. కృప అనేది పరిశుద్ధాత్మలో పని చేయడం ద్వారా మనం చేయలేని పనిని సులభంగా చేయగల శక్తి. అయితే మొదటిది, దేవునితో సరిగ్గా ఉండేందుకు మనల్ని శక్తివంతం చేస్తుంది, తద్వారా ఆయన మనలో జీవించగలడు మరియు మనం ఆయన నివాసంగా మారగలము. మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మతో, మన స్వంత శక్తితో మనం చేయలేని పనిని చేయడానికి కృపకు మూలమగు ఆత్మ యొక్క శక్తిని పొందేందుకు మన హృదయాలను చేరుకోవచ్చు.

ఉదాహరణకు, నా గుణలక్షణం లో చాలా లోపాలు కనిపించినందున నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి సంవత్సరాలు గడిపాను. నా ప్రయత్నం మరియు కృషి అంతా మార్పును ఉత్పత్తి చేయనందున చాలా సమయం నేను నిరాశకు గురయ్యాను. నేను అనకూడని విషయాలు చెబుతున్నానని నేను గ్రహించినట్లయితే, నేను ఆపాలని నిర్ణయించుకుంటాను. కానీ నేను ఏమి చేసినా, నేను మారలేను, కొన్నిసార్లు నేను అధ్వాన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది.

చివరగా, నేను దేవునికి మొరపెట్టాను, నేను ఇకపై మారడానికి ప్రయత్నించలేనని ఒప్పుకున్నాను. ఆ సమయంలో, దేవుడు నా హృదయంతో మాట్లాడటం విన్నాను, మంచిది. ఇప్పుడు నేను మీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి చేయగలను.

దేవుడు మన జీవితాలలో మార్పులు చేసినప్పుడు, దేవుడు మహిమను పొందుతాడు; కాబట్టి, ఆయన మనల్ని మనం మార్చుకోనివ్వడు. మనం దేవునిపై ఆధారపడకుండా మారడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మనం ఆయనను “లూప్ నుండి” వదిలివేస్తాము. మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించే బదులు, మనల్ని మార్చమని ఆయనను అడగాలి, ఆపై ఆయన కృపకు మూలమగు ఆత్మ మనలో పని చేయనివ్వండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునిని మీకు సహాయం చేయమని అడగకుండా ఏదియు చేయుటకు ప్రయత్నించవద్దు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon