క్షమించుటకు ఒక నిర్ణయం తీసుకొనుట

క్షమించుటకు ఒక నిర్ణయం తీసుకొనుట

… మీకు ఒకనిమీద విరోధ మేమైనను కలిగియున్న యెడల, మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్లను వాని క్షమించుడి. —మార్కు 11:25

ఎవరైనా మనల్ని బాధించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి మన నుండి దొంగిలించ బడినప్పుడు మనం తరచూ స్పందిస్తాము. దేవుడు దానిని వెళ్లనివ్వాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ వారు మనకు ఋణపడి యున్నారని భావిస్తున్నాము.
మనము క్షమించడానికి నిరాకరించినట్లయితే, మనము పొందుటకు మనకు ఏమి అవసరం? దేవుడు తన వాక్యములో వాగ్దానం చేసిన వాటన్నిటి నుండి స్వీకరించటానికి, మనము ఆయనకు విధేయత చూపాలి, అది ఎంత కష్టమవుతున్నప్పటికీ మనం క్షమించాలి.

క్షమాభిక్ష విషయంలో సాతాను శాశ్వతంగా చేసిన గొప్ప మోసమేదనగా మన భావాలు మారినట్లయితే మనం క్షమించలేము. మీరు ఒకరిని క్షమించాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీరు ఇప్పటికీ అదే భావాలను కలిగి ఉన్నందున, మీరు నిజంగా మనుష్యులను క్షమించలేదు అని సాతానుడు మిమ్మల్ని ఒప్పించునట్లు అనుమతించకండి.

క్షమించటానికి సరైనా నిర్ణయమును తీసుకోవచ్చు మరియు విభిన్నంగా “అనుభూతి” చెందనవసరం లేదు. అప్పుడే విశ్వాసం అడుగిడుతుంది. నీవు నీ భాగమును పూర్తి చేశావు-ఇప్పుడు దేవుని కొరకు వేచి ఉండండి. ఆయన తన భాగాన్ని చేస్తాడు మరియు మీ భావోద్వేగాలను నయం చేస్తాడు, మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా చేస్తాడు మరియు మీ భావాలను మీరు బాధపెడుతున్న వ్యక్తి వైపు మారుస్తాడు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నన్ను బాధించిన వారిని మన్నించుటకు ఎన్నుకున్నాను. యేసు నామంలో నేను వారి ఋణము నుండి విడుదల చేస్తున్నాను. నా హృదయమును నయం చేసి నన్ను స్వస్థ పరచుము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon