గత విజయాలను జ్ఞాపకముంచుకొనుట

గత విజయాలను జ్ఞాపకముంచుకొనుట

సింహముయొక్క బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొక్క బలమునుండియు నన్ను రక్షించిన యెహోవా ఈ ఫిలిష్తీయుని చేతిలోనుండికూడను నన్ను విడిపించుననియు చెప్పెను. అందుకు సౌలుపొమ్ము; యెహోవా నీకు తోడుగానుండునుగాక అని దావీదుతో అనెను! —1 సమూయేలు 17:37

నిజాయితీగా ఉండాలంటే, మనము చాలా సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో మనల్ని కనుగొన్నప్పుడు మనలో చాలామంది ప్రతికూల ఆలోచనాపరులుగా ఉంటారు. కానీ ప్రయత్నములలో మీరు ముందుకు సాగుటకు, మీరు మీ ప్రతికూల ఆలోచనలు తీసుకొని సానుకూల ఆలోచనలుగా వాటిని చెయ్యాలి.

దేవుడు తన వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ‘సత్య ప్రయాణంలో’ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఇది మీ ప్రతికూల ఆలోచనలు ప్రక్షాళన మరియు మీరు మీ పరిస్థితిలో సానుకూలతను చూచుటకు సామర్థ్యం ఇస్తుంది.

సానుకూలంగా ఉండటం శక్తివంతమైనది. మరియు సానుకూలం అనే పెద్ద భాగం కేవలం మీ గత విజయాలు మీకే గుర్తుచేస్తుంది.

దావీదు బలశూరుడైన గొల్యాతును ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అతడు అప్పటికే సింహం మరియు ఎలుగుబంటిని ఓడించూటను జ్ఞాపకం చేసుకొనుట ద్వారా, అతడు తన ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ధైర్యాన్ని పొందాడు.

మీరు ఇప్పుడే కష్టతరమైన సమయం ద్వారా వెళుతుంటే, ఇది మీరు ఎదుర్కొన్న మొట్టమొదటి సవాలు కాదని మీకు గుర్తు చేయనివ్వండి.  మీరు గతములోని విషయాన్ని జయించారు కాబట్టి (మరియు బహుశా దాని ద్వారా కొన్ని విలువైన పాఠాలు నేర్చుకొని యుండవచ్చు) మీరు దీనిని కూడా జయించగలరు.

దావీదు లాగే మీ గత విజయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు దేవుని వాక్యమునకు వెళ్లి దేవుడు చెప్పేది చూడండి. మంచి రోజులు వారి మార్గంలో ఉన్నాయి. దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు!

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, కొన్నిసార్లు నా ముందు ఉన్న పరిస్థితి అసాధ్యం అనిపిస్తుంది, కానీ గతంలో నీవు నన్ను కష్టతరమైన కాలాల్లో నుండి నడిపించియున్నావు మరియు మీరు మళ్ళీ చేయగలరని నాకు తెలుసు. గత విజయాలు గుర్తుంచుకోవడం మరియు నా ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి అనుకూలంగా ఆలోచించడంలో నాకు సహాయం చెయ్యండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon