తృప్తి మరియు సంతృప్తితో జీవించుట

తృప్తి మరియు సంతృప్తితో జీవించుట

… సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది.  —1 తిమోతి 6:6

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమై యున్నది అని బైబిలు చెబుతోంది. దాని నుండి నేను తీసుకునేది దైవ భక్తి గలవాడు, అతని తృప్తి ఎంతో అత్యుత్తమ ప్రదేశంలో ఉంటుంది.

ఆనందము అనునది మీ పరిస్థితుల క్రమంలో మరియు నియంత్రణలో రాదు; ఇది మీ గుండెలో ఉన్నదాని నుండి వస్తుంది. ఉదాహరణకు, ప్రపంచం వారు ఏమి అనుకుంటున్నారో దానిని కలిగి ఉన్నవారితో నిండి యున్నది మరియు వారు ఇంకా సంతోషంగా లేరు. నిజానికి, ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషంగా లేని ప్రజలు ఎవరనగా “ఇది అన్ని కలిగి ఉన్నట్లు ఉండే వ్యక్తులు.”

తృప్తి అనునది కీర్తికి లేదా ప్రసిద్ధిని కలిగియుండుట వలన కాదు, మీకు ఎంత డబ్బు, పనిలో మీ స్థానం లేదా మీ సామాజిక సర్కిల్ కలిగి యుండుట వలన కాదు. మీరు మీ విద్య స్థాయి లేదా మీరు జన్మించిన తిధులు నక్షత్రముల మీద ఆధార పడి యుండలేదు. సంతృప్తి అనేది హృదయపు వైఖరి.

నిజమైన కృతజ్ఞత గల వ్యక్తి కంటే నిజమైన సంతోషంగా ఎవరూ ఉండలేరు. తృప్తి అను మాటకు అర్ధం “ఏమి జరుగుతుందో ఏదీ పట్టించుకోకపోయినా, మీరు ఎటువంటి మార్పు చేయకూడదని కోరుకునే చోట సంతృప్తి చెందకపోయినా అక్కడే సంతృప్తి చెందడం.”

మేము అన్ని విషయాలను మెరుగ్గా చూడాలనుకుంటున్నాము. కానీ మీరు సరిగ్గా ఈ నిమిషంలో ఎక్కడ ఉన్నాననేది మిమ్మును భంగపరచదు. దేవుడు పని చేస్తున్నాడని మరియు విషయాలు మారుతున్నాయని నమ్ముతారని మీరు ఎంచుకోవచ్చు మరియు తగిన సమయంలో దాని ఫలితాన్ని మీరు చూస్తారు.

జీవితం మేము చేసే ఎంపికల కలయిక … కాబట్టి మీ జీవితంలోని ప్రతిరోజూ తృప్తి మరియు సంతృప్తిని ఎంచుకోండి. మీరు  చేస్తున్నప్పుడు మీరు తప్పు చేయరు.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడే తృప్తి మరియు సంతృప్తిని చెందాలి. ప్రతి రోజు తృప్తిగా ఉండుటకు ఎంచుకోవడానికి నాకు బలాన్ని ఇవ్వండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon