దేవుడు తాజా మాట మాట్లాడతాడు

దేవుడు తాజా మాట మాట్లాడతాడు

యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి. (కీర్తనలు 105:4)

రాజైన యెహోషాపాతు యూదా మీదికి యుద్ధం చేయుటకు గొప్ప సైన్యం వస్తుందని వినినప్పుడు, ఏమి చేయాలో అతడు ఎరిగి యున్నాడు. అతను ప్రజల సలహాను వెతకడానికి కాదు, దేవుణ్ణి వెతకడానికి మరియు ఆయన నుండి నేరుగా వినడానికి తనను తాను సిద్ధం చేసుకోవాలి.

ఈ యుద్ధంకంటే ముందు యెహోషాపాతు ఇతర యుద్ధాల్లో కూడా పాల్గొన్నాడనుటలో సందేహం లేదు, కాబట్టి అతడు గతములో చేసిన యుద్ధ రీతులను ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా వాడుకోలేదు? గతంలో ఎన్నిసార్లు పనిచేసినా, దేవుడు మళ్లీ అభిషేకిస్తే తప్ప ప్రస్తుత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి అది పని చేయకపోవచ్చు. అతను పాత పద్ధతిని అభిషేకించి, దాని ద్వారా పని చేయడానికి ఎంచుకోవచ్చు, కానీ మనం ఇంతకు ముందెన్నడూ వినని మనకు అతడు సరికొత్త దిశను కూడా ఇవ్వవచ్చు. మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని వైపు చూడాలి, గతంలో పనిచేసిన పద్ధతులు, సూత్రాలు లేదా మార్గాల వైపు కాదు. మన దృష్టి, మన బలం మరియు సహాయము యొక్క మూలం, దేవుడు మరియు దేవుడు మాత్రమే అయి ఉండాలి.

తాను దేవుని నుండి వినిన దానిని తప్ప, తాను మరేది చేయబోనని యెహోషాపాతుకు తెలుసు. ది యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ దేవుని స్వరాన్ని వినవలసిన అవసరతను “అతని ముఖ్యమైన అవసరం” అని పిలుస్తుంది. ఇది ఆయన లేకుండా చేయలేనిది; అది కీలకమైనది. ఇది అతని జీవితానికి మరియు అతని ప్రజల మనుగడకు చాలా అవసరం.

మీరు యెహోషాపాతులాంటి పరిస్థితిలో ఉండవచ్చు. మీకు కూడా దేవుని నుండి ఒక తాజా మాట అవసరం కావచ్చు. మునిగిపోతున్న పురుషుడు లేదా స్త్రీ లాగా, మీరు చివరిసారిగా కిందకు వెళ్తున్నారని మీకు అనిపించవచ్చు. మీరు బ్రతకడానికి దేవుని నుండి వ్యక్తిగత మాట కోసం ఆశగా ఎదురు చూస్తూ ఉండవచ్చు.
మీరు ఆయన నుండి వినాలనుకునే దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. ఆయనకు మీ సమయం మరియు శ్రద్ధ ఇవ్వడం ద్వారా ఆయనను వెతకండి మరియు మీరు నిరాశ చెందరు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు దేవుని నుండి తాజా మాటను వినుటకు సిద్ధముగా ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon