దేవుడు నీ అవమానము నుండి నిన్ను విడిపించగలడు

దేవుడు నీ అవమానము నుండి నిన్ను విడిపించగలడు

మీ (గత) యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు (మీ ప్రజలు) ఘనత నొందుదురు నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును.  – యెషయా  61:7

ఆదాము హవ్వలు పాపం చేసేముందు జీవించిన జీవితం ఎలాంటిదని ఆశ్చర్యపోతున్నారా?

ఆదాము హవ్వ ఏదేను తోటలో నగ్నంగా ఉన్నా, వారు సిగ్గుపడలేదు అని ఆదికాండము 2:25 చెబుతుంది. వారు వస్త్రములు లేకుండా ఉండటం అని సూచించడానికి అదనంగా,  వారు ఒకరితో పూర్తిగా బహిరంగంగా మరియు నిజాయితీగా ఉన్నారని ఏ దాపరికము లేకుండా ఎటువంటి దోబూచు లాటలు లేకుండా ఉన్నారని ఈ లేఖనం తెలుపుతుంది. వారు అవమాన భావం కలిగి లేనందున వారు తమలో తాము స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు. వారు పాపము చేసిన తరువాత, వారు తమను తాము దాచుకున్నారు (ఆదికాండము 3:6-8 చూడండి).

యేసు సిలువపై చేసిన పని జరుగనట్లైతే, మనమందరం అధిక పాపమనే అవమానంతో జీవించాలి. కానీ ఆయన బల్యర్పణ కారణంగా, మానవులు ఒకరితోనొకరు మరియు దేవునితోనూ పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛను అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది.

దురదృష్టవశాత్తు, మనలో చాలామంది ఇప్పటికీ అవమానం యొక్క భారంతో జీవిస్తున్నారు, దేవుని వాక్యము మనకు వాగ్దానం చేసి, మనము స్వతంత్రంగా ఉండగలమని మనకు హామీ ఇస్తుంది (యెషయా 61:7 చూడండి).

దురదృష్టవశాత్తు మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు అనే దేవుని వాగ్ధానము మనకు ఉన్నప్పటికీ మనందరము నిందయనే భారముతో జీవించుచున్నాము మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును.  (యెషయా 61:7 చూడండి)

దేవుడు మిమ్మల్ని అవమానం నుండి రక్షిస్తాడు. ప్రార్ధించండి, నీలో నిర్మించడానికి ప్రయత్నించే అవమానాన్ని విడిపించమని ఆయనను అడుగు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, సిలువపై నన్ను నీవు కొనుగోలు చేసిన సిగ్గు నుండి నేను స్వాతంత్ర్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను. మరెన్నడు దాచను, విలువ లేని భావన లేదు. నా  పాపమును నీవు తుడిచి వేసియున్నావు, ఇప్పుడు నేను స్వేచ్ఛగా నీ ఎదుట ధైర్యముగా నివసించవలెనని ఆశిస్తున్నాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon