దేవుడు నీ అవమానము నుండి నిన్ను విడిపించగలడు

దేవుడు నీ అవమానము నుండి నిన్ను విడిపించగలడు

దేవుడు నీ అవమానము నుండి నిన్ను విడిపించగలడు

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon