దేవుడు మీ ప్రయాణములో మిమ్మును నడిపించును

దేవుడు మీ ప్రయాణములో మిమ్మును నడిపించును

ఒకని నడత యెహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును.  —కీర్తనలు 37:23

క్రైస్తవ జీవితమును ఒక ప్రయాణంతో పోల్చవచ్చు. పరిశుద్ధాత్మ మన మార్గదర్శి … ఆయన మనలను అనుదినము నడిపించును. మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన జీవితాలను ఉత్తమమైన మార్గములో నడిపించును. ఒక విజయవంతమైన మరియు ఆనందించే ప్రయాణం యొక్క తాళపు చెవి ఏదనగా ఆయనను అనుసరించుటయే.

కానీ దేవుణ్ణి అనుసరించడం అంటే ఏమిటి? ప్రధానంగా, అది ఆయనకు విధేయుడై, అతని నాయకత్వాన్ని అనుసరించి, ఆయన చెప్పేది చేయాలని అర్థం.

మనము చాలాసార్లు దేవుని కంటే ముందుగా ప్రయాణిస్తాము. మనం తీసుకునే ఉత్తమ దిశగా మనకు తెలుసు అనుకుంటాము లేదా మనము ఆయన సమయముతో అసహనానికి గురయ్యాము మరియు అది త్వరితంగా కనిపిస్తున్నందున తప్పు మార్గము తీసుకుంటాము. సమస్య ఏదనగా మనము రోడ్డు చివరి ముగింపుకు దారితీస్తుందని  గ్రహించి ఒకసారి, మనము తిరిగి వచ్చి సరియైన మార్గములోనికి వెళ్ళాలి.

శుభవార్త ఏదనగా దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు, మళ్ళీ నాయకత్వం వహించటానికి మరియు సరైన మార్గాన్ని చూపించటానికి నిరీక్షిస్తున్నాడు.

ప్రభువు మన ప్రతి ప్రయాణానికీ సంపూర్ణ ప్రణాళికను కలిగి యున్నాడు. ఆయన మంచివాడు మరియు నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మనలను  ప్రేమిస్తున్నాడని,  విశ్వసిస్తు ఆయనను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి.

మనలను సరైన మార్గములో నడిపించుటకు ఆయనను నమ్మండి. మనం తప్పుదారి పట్టేటప్పుడు మనలను  సరిదిద్దడానికి మరియు మనలను సరియైన స్థానానికి తిరిగి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడని మేము విశ్వసిస్తాము. మన మార్గంలోని  ఇతరులతో ఆయనను నమ్మవచ్చు. మన జీవితంలో ఆయనను నమ్మవచ్చు … కాలం.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆధిక్యాన్ని అనుసరించండి, ఎందుకంటే ఆయనకు మార్గం తెలుసు మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు. ఆయన నీవు పుట్టక మునుపే దేవుడు నీ కొరకు ఏర్పరచిన ఉత్తమమైన మార్గములో నడిపించబడునట్లు ఆయన యందు నమ్మికయుంచుము మరియు ప్రయాణంలో ఆనందించండి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీవు దైవిక దశలలో నడిపిస్తున్నావు అని నీ వాక్యము చెప్పుచున్నది. నా ప్రయాణంలో నన్ను నడిపించటానికి నీయందు నేను నమ్మిక కలిగియున్నాను,  మరియు నేను మార్గం తప్పినప్పుడు, , మీరు ఎల్లప్పుడూ నేను తిరిగి వెళ్లి కొనసాగించటానికి సహాయం చేస్తారని నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon