దేవుడు మీ హృదయాన్ని చూస్తాడు

దేవుడు మీ హృదయాన్ని చూస్తాడు

మీరు పాపమునకు దాసులై యుంటిరిగాని యే ఉపదేశక్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో, దానికి హృదయపూర్వకముగా లోబడినవారై, పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము. (రోమీయులకు 6:17-18)

మనము క్రీస్తును మన రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు, దేవుడు మనకు ఒక నూతన హృదయాన్ని – సరైనది చేయాలని కోరుకునే దానిని ఇస్తాడు. అయినప్పటికీ, మన ప్రవర్తన మన నూతన హృదయాన్ని చేరుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది మరియు అది తరచుగా చాలా నిరాశకు గురిచేస్తుంది. మనలో ఒక భాగం సరైనది చేయాలని కోరుకుంటుంది, మనలో మరొక భాగం దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. గలతీయులు 5:17లో పౌలు చర్చించిన శరీరానికి మరియు ఆత్మకు మధ్య జరిగే యుద్ధం అది.

కొత్త జన్మలో, పవిత్రమైన, విధేయతతో జీవించడానికి మనకు అవసరమైన అన్నిటితో దేవుడు మనల్ని అంతర్గతంగా సన్నద్ధం చేస్తాడు. మనం క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా సృష్టించబడ్డాము; పాతవి పోతాయి మరియు సమస్తము కొత్తవి (2 కొరింథీయులు 5:17 చూడండి). మనం నూతన ఆధ్యాత్మిక మట్టిగా తయారయ్యామని చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరియు పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చబడేలా మన జీవితాలను గడుపుతాము (రోమీయులకు 8:29 చూడండి). మనకు విధేయత చూపాలని కోరుకునే నూతన హృదయం ఉన్నందుకు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

మీ పురోగతిని వేడుకగా జరుపుకోండి మరియు నిరుత్సాహపడకండి ఎందుకంటే దేవుడు మీ హృదయాన్ని చూస్తాడు. మనం వెనుక ఉన్నవాటిని విడిచిపెట్టి, పూర్తి విధేయత యొక్క స్థానం వైపు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటే, దేవుడు సంతోషిస్తాడు. మనము దేవునితో నడవడం నేర్చుకుంటున్నాము మరియు నడక అనేది అత్యంత నెమ్మదిగా ప్రయాణించే మార్గం. మీరు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నారో అక్కడ మీరు ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీరు విధేయ హృదయాన్ని కలిగి ఉన్న దేవునికి ధన్యవాదాలు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీ వైఫల్యతల మీద కాకుండా యేసు మీద దృష్టి నుంచండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon