దేవుడు సమర్ధుడు మరియు స్థిరమైనవాడు

దేవుడు సమర్ధుడు మరియు స్థిరమైనవాడు

యేసుక్రీస్తు (మెస్సీయా) నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు; అవును యుగయుగములకును ఒక్కటే రీతిగా ఉండును. —హెబ్రీ 13:8

నా భర్త, డేవ్, నిలకడగా శాంతి మరియు స్థిరత్వంతో నివసించేవారికి గొప్ప ఉదాహరణ. ఆయన తరచుగా నాకు గుర్తు చేస్తాడు, అది యేసు యొక్క పేర్లలో ఒకటి అని.

మీరు గమనించినట్లయితే దృఢమైన శిలలాగే, యేసు మారడు. హెబ్రీయుల రచయిత చెప్పినదేమనగా ఆయన నిన్న, నేడు నిరంతరము ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు.

డేవ్ కలిగి ఉన్న అదే శాంతి మరియు స్థిరత్వంతో నేను జీవించడానికి పోరాడుతున్నాను. నేను ఒకరోజు సంతోషంగా ఉంటాను, తరువాత నిరాశకు గురవుతాను. చివరగా, డేవ్ ను ఏది శాంతియుతంగా చేస్తుంది అని నేను గ్రహించాను: మార్పులేని దేవుడిని అతను నమ్ముతాడు. ఏది సంభవించిందో ఆయనకు తెలుసు, దేవుడు అలాగే ఉంటాడు. బైబిలు చెప్తుంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, (జెఫన్యా 3:17 చూడండి) -ఆయన మనను మారని మరియు అతనిని మార్చలేని వాక్యము మరియు ఆత్మ ద్వారా జీవించడానికి సహాయం చేస్తాడు.

మన దేవుడు సమర్ధుడు … మరియు స్థిరంగా ఉంటాడు. నేడు ఆయనను ఎందుకు విశ్వసించకూడదు? మీకు ఏమి ఉన్నా, దేవుడు అదే విధంగా ఉంటాడు, మరియు మీ జీవితాన్ని ఆయన మార్పులేని స్వభావం మీద ఆధారపరుచుకుంటూ మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు, నిరంతరంగా, ఆనందకరమైన సంతోషాన్ని మీరు ఆనందించవచ్చు. ఈ రోజే ఎందుకు ప్రారంభించకూడదు?


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, మీరు సమర్ధులు మరియు స్థిరంగా ఉన్నారు. ఈ జీవితంలో మీరు మాత్రమే స్థిరంగా ఉన్నారు. నాకు ఏమి జరిగినప్పటికీ నాకు తెలుసు, నేను నీపై ఆధారపడతాను మరియు మీ మార్పులేని స్వభావంపై నమ్మకం ఉంటుందని నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon