దేవునిలో నివసించండి

దేవునిలో నివసించండి

నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండిన యెడల మీకేది యిష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింపబడును. (యోహాను 15:7)

ఈనాటి వచనం మనం “ఇష్టపడేది” ఏదైనా అడగవచ్చని చెబుతుంది మరియు మనం క్రీస్తులో ఉంటే అది మనకు జరుగుతుంది. ఇది సాధ్యమయ్యే ఏకైక మార్గం దేవుని కోరికలతో మన కోరికలు విలీనం కావడమే మనం ఆయనలో పరిపక్వం చెందడం.

ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి యొక్క లక్ష్యం దేవునితో ఒకటిగా ఉండటమే. మనం మళ్లీ జన్మించినప్పుడు ఇది ఆధ్యాత్మికంగా జరుగుతుంది మరియు మనం ఆయనలో ఎదగడం మరియు పరిపక్వం చెందడం కొనసాగించినప్పుడు ఇది మనస్సు, చిత్తం మరియు భావోద్వేగాలలో సంభవిస్తుంది. అలా చేస్తే, మన కోరికలు ఆయన కోరికలుగా మారతాయి మరియు వాటిని అనుసరించడంలో మనం సురక్షితంగా ఉంటాము.

నేను మరియు డేవ్ మా పరిచర్యకు వచ్చిన పిలుపు దీనికి మంచి ఉదాహరణ. మనం పరిచర్యలో ఉండి, ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ఆయన మనకు అందించిన మార్గాల్లో సహాయం చేయాలనేది దేవుని కోరిక. మా హృదయాల వాంఛ కూడా అదే. మన పరిచర్య గురించిన వాంఛ దేవుడిచ్చినది కానట్లయితే, మేము ప్రతి వారాంతంలో ప్రయాణిస్తూ, హోటళ్లలో బస చేస్తూ, మా కుటుంబానికి దూరంగా ఉండడానికి చాలా సంవత్సరాలు గడిపేవాళ్లం కాదు.

ఆయన మనలో పరిచర్య చేయాలనే బలమైన కోరికను ఉంచాడు, మన కోసం ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి అవసరమైన త్యాగం చేయడానికి లేదా మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే ఎటువంటి వ్యతిరేకతను అధిగమించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము.

దేవునితో కట్టుబడి ఉండటమంటే, ఆయనతో “ఉండటం” చేయడం, ఆయనతో సమయం గడపడం, ఆయన సన్నిధిలో జీవించడం మరియు ఆయన మన హృదయాలలో ఉంచిన కోరికలను పెంపొందించుకోవడం, ఎందుకంటే అది మన పట్ల ఆయన చిత్తం. ఆయన మనతో మాట్లాడతాడు మరియు మన హృదయాలలో కోరికలను ఉంచుతాడు కాబట్టి మనం ప్రార్థిస్తాము మరియు ఆయన మనకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న వాటి కోసం అడుగుతాము. మన కోరికలు కూడా ఆయన కోరికలుగా ఉన్నంత కాలం మరియు మనం ఆయనలో నిలిచినంత కాలం మన కోరికలను ఇవ్వడానికి ఆయన నమ్మకంగా ఉంటాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు దేవునితో “గడపండి”; ఆయన గొప్ప సహాచరుడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon