దేవుని ఆశీర్వాదాల కన్నా ఆయనను ఎక్కువ కోరుకోవటం

దేవుని ఆశీర్వాదాల కన్నా ఆయనను ఎక్కువ కోరుకోవటం

‘ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి. నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా’. – హెబ్రీ 13:5

మనలో చాలామంది నిజముగా చెప్పగలరు, “నేను ఎవరినీ చూసి అసూయపడలేదు లేదా ఇతరులకు కలిగిన దానిని గురించి కూడా అసూయపడను. ఒకవేళ దేవుడు వాటిని వారికి ఇచ్చినట్లయితే, నేను వారిని ఆస్వాదించాలని కోరుతున్నావా? ”

వాక్యము చెప్పుచున్నది, ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి…. (హెబ్రీయులకు 13:5). మనము ఈ వాక్య ప్రకారము జీవిస్తామో లేదో చూడటానికి దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను.

మనకు ఖచ్చితముగా ఏది అవసరమో – మనమెలా స్పందిస్తామో గమనించుటకు ఆయన కొన్నిసార్లు ఒకరిని మన ముందుంచుతాడు. మనము ఆయన యొక్క “నీవు ఆశీర్వదించినందున నేను నీకు సంతోషంగా ఉన్నాను” అనే పరీక్ష వరకు, మనము ప్రస్తుతం ఉన్నదాని కంటే ఎన్నటికి ఎప్పటికీ ఉండబోము.

మీరు దేవునిని దేనికోసమైన అడిగినట్లైతే మరియు ఆయన దానిని ఇంకా మీకు ఇచ్చి ఉండకపోతే, ఆయన దానిని పట్టుకోలేదని హామీ ఇస్తాడు. ఆయన కేవలం మీరు అసూయ నుండి మీరే ఉపసంహరించుకోవాలని మరియు ఆయనే మీ ప్రధాన ప్రాధాన్యత చేయడానికి నిర్ధారించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు.

దేవుడు మనకు ప్రతి మార్గంలో ప్రగతి సాధించాలని కోరుతున్నాడు. ఆయన ప్రజలు ఆయన యొక్క మంచితనం చూడాలని మరియు ఎంత బాగుగా ఆయన జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు.  కాని దేవుని ఆశీర్వాదాల కంటే మనము దేవుణ్ణి ఎక్కువగా కోరుకోవాలి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవుడా, మీరు నా జీవితంలో అసూయ మరియు దురాశ యొక్క ప్రాంతాలను చూపించమని కోరుచున్నాను, మరియు ప్రాధాన్యతలను క్రమపరచుటకు సహాయం చేయండి. నేను నీ ఆశీర్వాదాల కన్నా ఎక్కువగా నిన్ను కోరుకుంటున్నాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon