దేవుని ఎదుట ఊరకనే నిలిచియుండుట

దేవుని ఎదుట ఊరకనే నిలిచియుండుట

…ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోన్నతుడనగుదును. –కీర్తనలు 46:10

మనము లోకములో నేర్చుకొనవలసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి ఊరకనే నిలిచి యుండుట.

మనము ఎలా ఊరకుండ వలెనో తెలియక పోవుటయే మనము అనేక విషయాల్లో మ్రగ్గి పోవుటకు మరియు ఒత్తిడికి గురవుటకు ప్రధాన కారణమై యున్నది. ఆయనను గురించి తెలుసుకొనుటకు సమయాన్ని గడుపుచుండగా మన మార్గములలో మనల్ని నడిపించుటకు అయన మెల్లని చల్లని స్వరమును వినుట నేర్చుకొనగలము.

మనము లోపల నిశ్శబ్దంగా ఉండటానికి మరియు శాంతియుత స్థితిలో ఉండాటాన్ని నేర్చుకోవాలి, కాబట్టి మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు యొక్క స్వరాన్ని వినుటకు సిద్ధపడగలము. చాలామంది నేడు ఒక విషయం నుండి తరువాత విషయం వరకు పరుగెత్తుతారు. వారి మనస్సులు ఇప్పటికీ ఎలా ఊరక ఉండాలో తెలియదు కాబట్టి వారి హృదయాలలో ఇప్పటికీ ఎలా నిశ్చలంగా ఉండాలో వారికి తెలియదు.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరమును వినుటకు మనము కేవలం నెమ్మదిగా ఉన్నట్లయితే, లేక మన మనస్సులలో చాలినంత నెమ్మదిని కలిగియున్నట్లైతే మనము సమాధానకరమైన స్థలములో ఉంటూ విధేయతగా స్పందించుటకు మనము సిద్ధంగా ఉంటాము. శాంతికరమైన, సంతోషకరమైన విసుగులేని మరియు కృంగిపోని జీవితమును జీవించుట సాధ్యమే కానీ మనము దేవుని ఎదుట నిశ్చలముగా ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఇలా జీవించడం కష్టం కాదు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నీవు మాత్రమే దేవుడవని నేను గుర్తించాను. నీ ఎదుట ఊరకనే నిలిచియుండుట ప్రాముఖ్యమని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మీ స్వరము వినులాగున అంతరంగములో సమాధానమును కలిగి యుండి నెమ్మదితో జీవించుట నాకు నేర్పుము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon