దేవుని యొద్ద నుండి పెద్ద విషయాలను ఆశించుట

దేవుని యొద్ద నుండి పెద్ద విషయాలను ఆశించుట

మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను (ఆయన ఉద్దేశ్యమును జరిగించుటలో) అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి… (ఎఫెసీ3:20)

కొంతమంది చెడు వార్తలను స్వీకరించడానికి చాలా భయపడతారు, వారు శుభవార్త కోసం ప్రార్థించాలని ఎప్పుడూ అనుకోరు! అది దైవిక వైఖరి కాదు. మనం దేవుని స్వరాన్ని వినాలంటే మరియు ఆయన శక్తిని మన జీవితాల్లో విడుదల చేయాలంటే, ఆయనను సంతోషపెట్టే వైఖరిని కలిగి ఉండాలి. మనకు ప్రతికూల అంచనాలు కాకుండా సానుకూల అంచనాలు ఉండాలి. జీవితానికి మన ప్రాథమిక విధానం విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ మరియు మంచి అంచనాలతో నిండి ఉండాలి, ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము అని బైబిల్ చెబుతోంది (హెబ్రీయులకు 11:6 చూడండి) మరియు ఆ నిరీక్షణ మనల్ని ఎన్నటికీ నిరాశపరచదు (రోమీయులకు 5:5 చూడండి) దేవుని గురించి ప్రతికూలంగా ఏమీ లేదు; ఆయనలో లేదా ఆయన క్రియలలో మనల్ని నిరాశపరిచేది ఏదీ లేదు; ఆయన చేయునదంతా మన మేలు కోసమే-కాబట్టి మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం ఆశించవలసినది అదే. మనం ప్రార్థన చేసి, దేవుడు ఏమైనా చేస్తాడా అని ఆలోచించకూడదు; మనం అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ చేయాలని దేవుడు ఆశించి ప్రార్థించాలి.

మన “అత్యున్నతమైన ప్రార్థనలు, కోరికలు, ఆలోచనలు, ఆశలు లేదా కలల”కు మించి మనం ఎప్పుడైనా అడగడానికి లేదా ప్రార్ధించడానికి కూడా ధైర్యం చేయగలిగే “అత్యుత్తమంగా, చాలా ఎక్కువగా మరియు అన్నింటికంటే మించి” దేవుడు చేయగలడని నేటి వచనం చెబుతోంది. ఇప్పుడు అది అద్భుతంగా ఉంది-మరియు ఇది నిరీక్షణతో ప్రార్థించడానికి మనకు అవసరమైన సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. వ్యక్తిగతంగా, నేను ఎటువంటి విశ్వాసం లేకుండా చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు చేసి అన్నింటినీ పొందడం కంటే గొప్ప అంచనాలతో పెద్ద ప్రార్థనలను ప్రార్థిస్తాను మరియు నేను ప్రార్థించిన దానిలో సగం పొందుతాను!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని నుండి గొప్ప కార్యములు ఆశించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon