దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుచు ఆయనను ప్రార్ధించండి

దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుచు ఆయనను ప్రార్ధించండి

యెరూషలేమా, నీ ప్రాకారములమీద నేను కావలి వారిని ఉంచియున్నాను రేయైన పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. (యెషయా 62:6)

ఈరోజు వచనం మనకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకోమని నిర్దేశిస్తుంది మరియు ఆయన వాక్యాన్ని తిరిగి ఆయనకు ప్రార్థించడం ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి. దేవుని వాక్యం ఆయనకు చాలా విలువైనది మరియు మనకు కూడా ఉండాలి. అన్నింటికంటే, ఆయన తన వాక్యం ద్వారా మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు మరియు ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి ఇది నమ్మదగిన మార్గం. నిజానికి, యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ కీర్తన 138:2ని ఈ క్రింది విధంగా అనువదిస్తుంది: “నేను నీ పవిత్ర దేవాలయం వైపు ఆరాధిస్తాను మరియు నీ ప్రేమపూర్వక దయ మరియు నీ సత్యం మరియు విశ్వసనీయతను బట్టి నీ పేరును స్తుతిస్తాను; ఎందుకంటే మీరు అన్నిటికంటే మీరు మీ నామమును మరియు మీ వాక్యమును హెచ్చించారు మరియు మీ నామము కంటే మీ వాక్యమును మీరు గొప్పగా పెంచుకున్నారు!” దేవుడు తన నామము కంటే కూడా తన వాక్యమును ఘనపరచుచున్నాడని ఈ వచనము సూచిస్తుంది. ఆయన దానిని ఆ మేరకు గౌరవిస్తే, మా ప్రార్థనలలోకి మనం వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడం, వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం, వాక్యాన్ని ప్రేమించడం, వాక్యాన్ని మన హృదయాలలో లోతుగా నాటుకోవడం, అన్నిటికంటే వాక్యాన్ని ఎక్కువగా గౌరవించడం మరియు వాక్యాన్ని పొందుపరచడం వంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

నేను ఇప్పుడే వివరించిన విధంగా మనం వాక్యాన్ని గౌరవించి, దానికి మనల్ని మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు, మనం దానిలో “నివాసం” ఉంటాము (యోహాను 15:7 చూడండి). వాక్యంలో నిలదొక్కుకోవడం మరియు వాక్యం మనలో ఉండేందుకు అనుమతించడం అనేది ప్రార్థనలో విశ్వాసం మరియు మన ప్రార్థనలకు నేరుగా సమాధానమివ్వడానికి సంబంధించినది. మనం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రార్థించినప్పుడు, మనకు దేవుని చిత్తం కాని వాటి కోసం ప్రార్థించే అవకాశం తక్కువ.

యేసుక్రీస్తు సజీవ వాక్యం (యోహాను 1:1-4 చూడండి), మరియు మనం వాక్యంలో ఉన్నట్లే, మనం ఆయనలో ఉంటాము-మరియు అది మన ప్రార్థనలకు చెప్పనాశక్యమైన శక్తిని తెస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వాక్యము మీ మనస్సు నూతన పరచునట్లు అనుమతించండి మరియు దేవుడు ఆలోచించునట్లు మీరు ఆలోచించునట్లు బోధించును.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon