నిజముగా కనిపించే తప్పుడు సాక్ష్యం

నిజముగా కనిపించే తప్పుడు సాక్ష్యం

దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే యిచ్చెను గాని పిరికితనముగల (పిరికి తనము మరియు భయపెట్టే ) ఆత్మ నియ్యలేదు. —2 తిమోతి 1:7

ప్రతిరోజు సాతాను మనలను ధరించుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తున్న బలహీనమైన భయము ఉంది. నేను భయమును “నిజముగా కనిపించే తప్పుడు సాక్ష్యం” అని పిలుస్తాను. మనము శక్తి, ప్రేమ మరియు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల మనస్సు కలిగి ఉండుట నుండి ఆపుటకు ఇది ఉద్దేశించబడింది.

కొన్నిసార్లు మనము భావోద్వేగంగా భయాన్ని గురించి ఆలోచించాము, కానీ నిజానికి అది ఆత్మ. వాస్తవానికి, భయం సాతానుకు ఇష్టమైన ఉపకరణాల్లో ఒకటిగా ఉంటుంది, వాడు దానితో క్రైస్తవులను వేధించుటకు ప్రేమిస్తున్నాడు.
కానీ యేసు చెప్పెను, “నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే (సాధ్యమే)! (మార్కు 9:23). మరియు మండుచున్న బైబిలును నమ్మే క్రైస్తవుడు భయమునకు శత్రువు!

భయము అనేది విశ్వాసములను వ్యతిరేకమని చెప్పబడింది, అది నిజం. మనము అదే సమయంలో విశ్వాసం మరియు భయముతో నివసించలేము. భయము మనల్ని పక్షవాతమునకు గురిచేస్తుంది మరియు దేవుని వాగ్దానాలను స్వీకరించకుండా అడ్డుపడుతుంది. దేవుడు పిలిచిన పిలుపుకు విధేయత చూపకుండునట్లు అది మనలను అపుతుంది.

భయము విశ్వాసం యొక్క శక్తితో తలపడుతూ ఉండాలి. మనము దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తాము మరియు భయాన్ని వెళ్లిపొమ్మని ఆదేశించాలి.

కాబట్టి తరువాత సమయం భయము మీ తలుపును తట్టుతుంది, సమాధానంగా విశ్వాసమును పంపండి!


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను “నిజముగా కనిపించే తప్పుడు సాక్ష్యం”ను ఎదురుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నన్ను హెచ్చరించుము. నేను మీ సహాయంతో, నేను విశ్వాసం యొక్క శక్తి స్పందించడం మరియు ప్రతిసారి భయం పారిపోవునట్లు చేయుటకు మీరు సహాయం చేస్తారని నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon