నీ కోసం దేవుని సంపూర్ణ ప్రణాళిక

నీ కోసం దేవుని సంపూర్ణ ప్రణాళిక

మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు (మంచి పనిని అభివృద్ధి చేసుకొని) దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.  -ఫిలిప్పీయులు 1:4

“దేవుడు నీ జీవితానికి పరిపూర్ణ ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు!” మనమందరము ఆ వాక్యాన్ని విన్నాము, కానీ మనలో చాలామంది నిజంగా దీనిని నమ్ముతారు. బహుశా ఇది మాకు సమస్యను కలిగించే “ఖచ్చితమైన” పదం. ఎవరూ సంపూర్ణులు కారు, మరియు పరిపూర్ణత అనే ఆలోచన కేవలం మన జీవితాలకు ఒత్తిడి మరియు బలవంతమును జతచేస్తుంది.

పరిపూర్ణత అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. మరియు ఏమి అంచనా వేస్తున్నారు? దానిని గురించి !

మనము పరిపూర్ణులము కాబట్టి దేవుని ప్రణాళిక పరిపూర్ణమైనది కాదు. ప్రణాళిక సంపూర్ణమైనది ఎందుకంటే దేవుడు దానిని రూపొందించినవాడు. పరిపూర్ణత ఆయననుండి వస్తుంది, ఆయన మాత్రమే పరిపూర్ణుడు. మనం మనకు తెలిసినదానికన్నా ఆయనకు మన గురించి బాగా తెలుసు, మరియు అతను ప్రత్యేకంగా మన జీవితాల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళికను రూపొందించాడు మరియు చర్య తీసుకున్నాడు.

ఫిలిప్పీయులకు 1:4లో పౌలు మనతో చెప్తాడు, దేవుడు మనల్ని రక్షించి మనలో మంచి పనిని ప్రారంభించాడు మరియు మనలో ఆయన పని పూర్తి అవుతుంది.

మనం దేవుని పని గురించి ఆలోచిస్తుండగా, మనం అపరిపూర్ణులమైతే దేవుడు పరిపూర్ణుడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దేవుని పరిపూర్ణతను సంతృప్తి పరచుటకు మనము ఎప్పటికీ ఏమియుచేయలేము. కేవలం యేసు మాత్రమే పరిపూర్ణుడు. మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము కనుక దేవుని పరిపూర్ణ ప్రణాళిక మనకు సాధ్యమే!

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రియమైన ప్రభువా, నేను సంపూర్ణమైన వాడను కాదు అని తెలుసు, కానీ కృతజ్ఞత నా యెడల మీ ప్రణాళిక నా  పరిపూర్ణత మీద కాక మీ పరిపూర్ణత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నాలో మంచి పనిని అభివృద్ధి చేయుచున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు దానిని పూర్తి చేస్తున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon