నూతన హృదయము

నూతన హృదయము

నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను. నా ఆత్మను మీయందుంచి, నా కట్టడల ననుసరించు వారినిగాను నా విధులను గైకొను వారినిగాను మిమ్మును చేసెదను. (యెహెజ్కెలు 36:26–27)

ఈరోజు వాక్యములలో దేవుడు వేల సంవత్సరాల క్రితం మాట్లాడిన వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన ప్రజలకు నూతన హృదయాలను ఇచ్చే రోజు వస్తుంది మరియు ఆయన ఆత్మను వారిలో ఉంచుతాడు. దేవుడు ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, ప్రజలు పాతనిబంధన క్రింద జీవిస్తున్నారు, యేసు జననం, మరణం మరియు పునరుత్థానానికి ముందు సమయం. ఆ పాత నిబంధన క్రింద, పరిశుద్ధాత్మ ప్రజలతో ఉన్నాడు మరియు ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కోసం వారి మీదికి వచ్చాడు, కానీ ఆయన వారి హృదయాలలో నివసించలేదు.

మీరు మరియు నేను కొత్త నిబంధనలో జీవిస్తున్నాము, దేవుడు మనలో నివసించడానికి తన ఆత్మను పంపుతానని వాగ్దానం చేసినప్పుడు ప్రవక్త యెహెజ్కేలు ద్వారా మాట్లాడుతున్న సమయం. యేసు చనిపోయి మృతులలోనుండి లేచే వరకు ఎవరూ మళ్లీ జన్మించలేరు మరియు దేవుని ఆత్మకు నివాస స్థలంగా మారలేరు. ఇప్పుడు ఆయన వచ్చినందున, మనం ఆయనను ప్రభువుగా మరియు రక్షకునిగా స్వీకరించగలము మరియు మన హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్మను పొందగలము. ఆయన మనలో నివసించినప్పుడు, ఆయన మనతో మాట్లాడగలడు, ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగేలా చేయగలడు మరియు ఆయన మనతో చెప్పినదానిని పాటించే శక్తిని ఇవ్వగలడు.

దేవుని గృహంగా ఎన్నుకోబడిన అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం గురించి ధ్యానించమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. అంటే మీరు మరియు దేవుడు చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారని మరియు మీరు ఆయనతో అద్భుతమైన సహవాసాన్ని ఆస్వాదించాలని ఆశించవచ్చు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు దేవునితో చాలా సన్నిహితముగా ఉన్నారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon