పరిశుద్ధాత్మ గౌరవించదగిన వ్యక్తి

పరిశుద్ధాత్మ గౌరవించదగిన వ్యక్తి

(పరిశుద్ధ) ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసమువలన మనకు లభించునట్లు, అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తుయేసుద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై, క్రీస్తు మనకోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రముయొక్క శాపమునుండి విమోచించెను; (గలతీ 3:13 )

ఈ పుస్తకంలో, నేను పరిశుద్ధాత్మ గురించి మరియు ఆత్మతో నింపబడడం గురించి చాలా గొప్పగా వ్రాసాను మరియు మీరు ఈ పేజీలను చదువుతున్నప్పుడు ఈ విధంగా పరిశుద్ధాత్మను తెలుసుకునే అవకాశం మీకు ఉందని నేను నిర్ధారించుకోవాలనుకుంటున్నాను.

పరిశుద్ధాత్మ ఒక గౌరవించదగిన వ్యక్తి. ఆయన ఆహ్వానింపబడని తన సంపూర్ణతతో మీ జీవితంలోకి రావాలని తనను తాను బలవంతం చేయడు. ఆయన మిమ్మల్ని నింపుతాడు, కానీ మీరు నింపమని అడిగితేనే చేస్తాడు. లూకా 11:13లో, తనను అడిగే వారికి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడని యేసు వాగ్దానం చేశాడు. మరియు యాకోబు 4:2 మనకు కొన్ని విషయాలు లేకపోవడానికి కారణం మనం వాటిని అడగకపోవడమేనని చెబుతోంది.

నేను మిమ్మల్ని ధైర్యంగా దేవుని యెదుటకు వెళ్ళమని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మరియు పరిశుద్ధాత్మతో మిమ్మల్ని నింపమని ప్రతిరోజూ ఆయనను అడుగుతున్నాను. అందుకోవాలని ఆశించి అడగండి. ద్వంద్వ భావంతో ఉండకండి లేదా మీ హృదయాన్ని నింపడానికి సందేహాన్ని అనుమతించవద్దు, కానీ విశ్వాసంతో అడగండి. మీరు పొందుకున్నారని నమ్మండి మరియు మీలో నివసిస్తున్నందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు. దేవుడు అబద్ధం చెప్పే మనిషి కాదు (సంఖ్యాకాండము 23:19 చూడండి). ఎవరైనా విశ్వాసంతో తన వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి అతను విశ్వాసపాత్రుడు, కాబట్టి మీ సంతోషం సంపూర్ణంగా ఉండేలా అడగండి మరియు స్వీకరించండి (యోహాను 16:24 చూడండి).

విశ్వాసం ద్వారా మనం ఆత్మయొక్క వాగ్దానాన్ని పొందుతామని నేటి వచనం చెబుతోంది. వరములు ఎవరికీ బలవంతంగా ఇవ్వబడవు; వాటిని ఇచ్చేవారిచే అందించబడాలి మరియు వాటిని ఎవరికి అందిస్తారో వారిచే స్వీకరించబడాలి. దేవుడు తన ఆత్మను అనుగ్రహిస్తాడు, కాబట్టి మీరు చేయవలసిందల్లా విశ్రాంతి మరియు విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించడం.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ అవసరతలను తీర్చునట్లు దేవుని అడుగుతూ ఎల్లప్పుడో అడుగుతూ ఉండుటలో సిగ్గు పడవద్దు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon