“పరిశుద్ధ విషయము”

“పరిశుద్ధ విషయము”

పరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును. (లూకా 1:35)

కన్య మరియ పరిశుద్ధాత్మ తనను ఆవరించుట ద్వారా గర్భం ధరించింది మరియు నేటి వచనం ప్రకారం, ఆమె గర్భంలో “పరిశుద్ధ విషయం” నాటబడింది. పవిత్రత యొక్క ఆత్మ ఆమెలో విత్తనంగా నాటబడింది. ఆమె గర్భంలో విత్తనం దేవుని కుమారుడిగా మరియు మనుష్యకుమారునిగా పెరిగింది, ప్రజలను వారి పాపాల నుండి విడిపించడానికి అవసరమైనది.

మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు, మనలో కూడా ఇలాంటి చైతన్యం ఏర్పడుతుంది. “పవిత్రమైన విషయం,” పవిత్రత అనే ఆత్మ, ఒక విత్తనంగా మనలో నాటబడింది. మనం ఆ విత్తనానికి దేవుని వాక్యంతో నీళ్ళు పోసి, “లోకసంబంధమైన కలుపు మొక్కలు” దానిని నశింపజేయకుండా కాపాడినప్పుడు, “ప్రభువు మహిమపరచబడునట్లు” అది నీతియనే మస్తకి వృక్షంగా పెరుగుతుంది, (యెషయా 61:3).

పరిశుద్ధతను కలిగి యుండుటకు ప్రయత్నించమని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది (హెబ్రీయులు 12:14 చూడండి). మన హృదయాలను ఈ అన్వేషణలో ఉంచినప్పుడు, పవిత్రత యొక్క ఆత్మ మనకు సహాయం చేస్తుంది. మనం పవిత్రంగా ఉండాలంటే, మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, మనతో మాట్లాడటానికి, సరిదిద్దడానికి, మనల్ని నడిపించడానికి మరియు మన జీవితంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో మనకు సహాయం చేయడానికి ఆయనను అనుమతించాలి.

మీలో “పవిత్రమైన విషయం” నివసిస్తుందని ఎప్పటికీ మర్చిపోకండి. దేవుని వాక్యంతో ఆ విత్తనానికి నీళ్ళు పోయండి మరియు పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడనివ్వండి మరియు అది ఎదగడానికి ఎలా సహాయపడాలో మీకు నేర్పుతుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: పరిశుద్ధాత్మ మీకు పవిత్రతను బోధిస్తున్నప్పుడు మరియు హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు మీ సన్నిహిత సహచరుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon