పర్వతముతో దేవుని వాక్యమును మాట్లాడండి

పర్వతముతో దేవుని వాక్యమును మాట్లాడండి

ఎవడైనను ఈ కొండను చూచినీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుమని చెప్పి, తన మనస్సులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన యెడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. —మార్కు 11:23

మనలను పర్వతముతో మాట్లాడమని యేసు చెప్పినప్పుడు, అది ఎత్తివేయబడి, సముద్రములో పడవేయాలని ఆదేశిస్తూ, ఆయన ఒక తీవ్రమైన ప్రకటన చేసాడు.

చూడండి, మన జీవితాల్లో “పర్వతాలు” లేదా సవాళ్లు గురించి మాట్లాడతాము, కానీ వారితో మాట్లాడమని దేవుని వాక్యము మనకు ఉపదేశిస్తుంది. మనము దానిని చేస్తున్నప్పుడు, మనము దేవుని వాక్యముతో  వాటికి  మనము స్పందిస్తాము.

లూకా 4వ అధ్యాయంలో సాతాను అరణ్యములో యేసును శోధించుటకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ప్రభువు లేఖనములను  మాట్లాడుతూ శోధనలను జయించాడు. ఆయన అనేకసార్లు వాక్యమును వల్లిస్తూ అతని అబద్ధాలు మరియు మోసానికి ఎదురు నిలిచాడు.

మనము కొద్దికాలం ఈ ప్రయత్నం చేయటానికి ఒక ధోరణిని కలిగియున్నాము, కానీ మనం శీఘ్ర ఫలితాలను చూడలేనప్పుడు, మన సమస్యలతో మాట్లాడటం మానివేసి, మన భావాలను మాట్లాడటానికి మరోసారి ప్రారంభిద్దాం. ఇది నిలకడగల విజయం సాధించడానికి ఒక ముఖ్యమైన లింక్.

నిరంతరం మాట్లాడటం అనేది ఏదైనా సమస్య లేదా ప్రతికూల పరిస్థితిని అధిగమించడంలో శక్తివంతమైనది మరియు పూర్తిగా అవసరమైనది. మీరు నమ్మేది ఏమిటో తెలుసుకోండి మరియు చివరికి దానితో కొనసాగడానికి నిర్ణయిస్తారు.

ప్రారంభ ప్రార్థన

పరిశుద్ధత్మా, నా జీవితంలో పర్వతములతో అనుదినము వాక్యములు మాట్లాడటం నాకు గుర్తుచేయండి. నేను ఫిర్యాదు లేదా నిరాశకు గురియైన ప్రతిసారీ, నీ వాక్యము ధైర్యంగా మరియు నీపై విశ్వాసంతో మాట్లాడాలని మరియు పర్వతాలను తరలించడానికి నాకు వాక్యమును గుర్తు చేయండి!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon