ప్రేమ సూత్రమును అనుసరించుము

ప్రేమ సూత్రమును అనుసరించుము

సహోదరులారా, మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే ఒక మాట, ఆ స్వాతంత్ర్యమును శారీరక్రియలకు హేతువు చేసికొనక, ప్రేమ కలిగినవారై యొకనికొకడు దాసులైయుండుడి. (గలతీ 5:13)

కొన్నిసార్లు మనం జీవితాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు, మనం మనకు తెలియకుండానే ప్రజలను బాధపెడతాము. నేను చాలా సూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తిని మరియు అది మంచి విలువైనదే, కానీ నేను సంభాషణలో ఇతరులను సంప్రదించినప్పుడు వారు ఏమి అనుభవిస్తున్నారనే దానిపై సున్నితంగా ఉండటం కూడా నేను నేర్చుకోవలసి వచ్చింది. మనం ఒక సమయంలో చెప్పేది మరొక సమయంలో పూర్తిగా అనుచితంగా ఉండవచ్చు. మనం నిజంగా క్రీస్తు ద్వారా విముక్తి పొందాము మరియు మనంగా ఉండే హక్కును కలిగి ఉన్నాము, అయితే మన స్వేచ్ఛను స్వార్థపూరితంగా ఉండేందుకు ఒక సాకుగా ఉపయోగించకూడదని ప్రేమ ధర్మం కోరుతుంది.

మనం ఒక పనిని చెప్పాలనుకుంటున్నాము లేదా చేయాలనుకుంటున్నాము అంతే దాని అర్ధం అది మనం ఉన్న పరిస్థితికి ఉత్తమమైనది అని కాదు. మీరు చాలా కాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తితో మాట్లాడినట్లయితే, అది ఉత్తమ సమయం కాదు. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఎంత మంచి అనుభూతి చెందుతున్నారో వారికి చెప్పండి. లేదా, మీరు ఇప్పుడే ఉద్యోగం కోల్పోయిన వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీరు ఇప్పుడే అందుకున్న వేతనాల పెంపు మరియు ప్రమోషన్ గురించి వారికి చెప్పడానికి ఉత్తమ సమయం కాదు. మనం స్వేచ్ఛను ఆస్వాదించడానికి యేసు మరణించాడు, అయినప్పటికీ మనం ప్రేమ ద్వారా ఒకరినొకరు సేవించుకోవాలని ఆయన తన వాక్యంలో స్పష్టంగా చెప్పాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఇతరులను సంతోషపరిస్తే, మీరు మిమ్మల్ని కూడా సంతోషపరచుకుంటారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon