బలముగా నాటిన మొక్కవలె స్థిరముగా ఉండుట

బలముగా నాటిన మొక్కవలె స్థిరముగా ఉండుట

బలముగా నాటిన మొక్కవలె స్థిరముగా ఉండుట

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon