మంచి దేవుడు చెడు విషయాలు జరుగుటకు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు?

మంచి దేవుడు చెడు విషయాలు జరుగుటకు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు?

మంచి దేవుడు చెడు విషయాలు జరుగుటకు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon