దేవుడు మీ యెడల మరియు నా యెడల ఒక ప్రణాళికను కలిగి యున్నాడు మరియు ఆ ప్రణాళిక నేరవేర్చబడుట చూచుటకు ఒకే ఒక మార్గము ఏదనగా మందసమును లేక దేవుని చిత్తమును అనుసరించుటయే కానీ శరీరమును లేక ఇతర ప్రజలను లేక మన ఉద్రేకమును అనుసరించుట కాదు.

దేవుడు మీ యెడల మరియు నా యెడల ఒక ప్రణాళికను కలిగి యున్నాడు మరియు ఆ ప్రణాళిక నేరవేర్చబడుట చూచుటకు ఒకే ఒక మార్గము ఏదనగా మందసమును లేక దేవుని చిత్తమును అనుసరించుటయే కానీ శరీరమును లేక ఇతర ప్రజలను లేక మన ఉద్రేకమును అనుసరించుట కాదు.

దేవుడు మీ యెడల మరియు నా యెడల ఒక ప్రణాళికను కలిగి యున్నాడు మరియు ఆ ప్రణాళిక నేరవేర్చబడుట చూచుటకు ఒకే ఒక మార్గము ఏదనగా మందసమును లేక దేవుని చిత్తమును అనుసరించుటయే కానీ శరీరమును లేక ఇతర ప్రజలను లేక మన ఉద్రేకమును అనుసరించుట కాదు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon