మనకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము

మనకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. (2 కొరింథీ 13:14)

సిలువపై యేసు మరణానికి ముందు తన శిష్యులతో మాట్లాడి, ఆయన లేకుండా జీవించడానికి వారిని సిద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు, తండ్రి మరొక ఆదరణకర్తను పంపుతాడని, వారిలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మను పంపుతాడని ఆయన వారికి చెప్పాడుఆలోచన చెప్పడం, సహాయం చేయడం, బలపరచడం, మధ్యవర్తిత్వం చేయడం, న్యాయవాదిగా ఉండటం, పాపాన్ని నిర్ధారించడం మరియు నీతిని స్థాపించడం వంటి వాటిని బోధించాడు. పరిశుద్ధాత్మ వారితో సన్నిహిత సహవాసంలోకి వస్తారు, వారిని సర్వ సత్యము లోనికి నడిపిస్తారు మరియు యేసుక్రీస్తుతో ఉమ్మడి వారసులుగా వారికి చెందిన ప్రతిదానిని వారికి ప్రసారం చేస్తారు (యోహాను 16:7-15; రోమీయులకు 8:17 చూడండి).

మీరు చూడగలిగినట్లుగా, పరిశుద్ధాత్మను మన కొరకు పంపడంలో దేవుని ఉద్దేశం మనం ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడం మరియు ఆయన మనకు అందించే సమస్తమును పొందగలగడం. మనలను ఓదార్చడానికి, మనకు సలహా ఇవ్వడానికి, మనకు బోధించడానికి మరియు దేవుడు చేస్తానని వాగ్దానం చేసిన ఇతర పనులను చేయడానికి మనం ఆయనను అనుమతించాలంటే, మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ఎందుకంటే ఆయన మనకు పరిచర్య చేసే మార్గంలో కొంత భాగం, మనల్ని నడిపిస్తుంది మరియు మనతో మాట్లాడటానికి సహాయపడుతుంది.

మన జీవితాల్లో మనకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరం, దేవుడు ఆయనను మనకు ఇచ్చాడు. ఆయనతో మన సహవాసం మనం కోరుకున్నంత సన్నిహితముగా మరియు లోతుగా ఉంటుంది. మనం చేయాల్సిందల్లా ఆయనతో ఉండటానికి సమయం కేటాయించడం, మాట్లాడమని అడగడం మరియు ఆయన మాటలకు మన హృదయాలను తెరవడమే.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునితో మీ సంబంధము మీరు కోరుకున్నట్లుగా లోతుగా మరియు సన్నిహితము ఉండగలదు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon