మనము అడగక మునుపే దేవుడు మన కొరకు జవాబును కలిగి యున్నాడు

మనము అడగక మునుపే దేవుడు మన కొరకు జవాబును కలిగి యున్నాడు

మనము అడగక మునుపే దేవుడు మన కొరకు జవాబును కలిగి యున్నాడు

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon