మనము మార్పు తీసుకురాగలము

మనము మార్పు తీసుకురాగలము

అంతట యెహోవా తన ప్రజలకు చేసెదనని చెప్పిన కీడునుగూర్చి సంతాపపడెను. (నిర్గమ కాండము 32:14)

ప్రార్థన దేవుని మనస్సును మార్చగలదని మీకు తెలుసా? ఆయనతో మాట్లాడటానికి మరియు ఆయన చెప్పేది వినడానికి ఒక వ్యక్తి సమయాన్ని వెచ్చించిన ఫలితంగా, దేవుడు తాను చేయాలనుకున్న పనిని వాస్తవానికి పునఃపరిశీలించగలడు.

పది ఆజ్ఞలను పొందుటకు మోషే సీనాయి పర్వతం పైకి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రజలు కోరుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం అతను అక్కడే ఉన్నాడు. తమ నాయకుడు లేకపోవటంతో, వారు దేవునిని మరచిపోయి, తమ శరీర కోరికలకు లొంగిపోయి, తమ బంగారు నగలన్నీ కరిగించి, బంగారు దూడను తయారు చేసి, దానిని పూజించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దేవుడు పర్వతం మీద మోషేతో మాట్లాడాడు మరియు ముఖ్యంగా, “నువ్వు అక్కడికి తిరిగి రావడం మంచిది, ఎందుకంటే ప్రజలు నిజంగా గందరగోళంలో పడ్డారు. మరియు నేను దాని గురించి కోపంగా ఉన్నాను.” (దేవునికి కృతజ్ఞతలు, కీర్తన 30:5 ఆయన కోపం ఒక క్షణం మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ ఆయన దయ తరతరములు ఉంటుంది!) మోషే ప్రజల గురించి చాలా శ్రద్ధ చూపుతున్నందున వారి కోసం విజ్ఞాపన ప్రార్ధన చేయడం ప్రారంభించాడు. దేవుడు అతనితో ఇంతకుముందే చెప్పాడు, “నేను ఈ ప్రజలను చూచియున్నాను; ఇదిగో వారు లోబడనొల్లని ప్రజలు. కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును” (నిర్గమకాండము 32:9-10 చూడండి). కానీ మోషే తన హృదయంలో సమస్య పరిష్కరించబడనందున పట్టుదల వదులుకోవడానికి నిరాకరించాడు. అతను ప్రజలను ప్రేమించాడు, అతనికి దేవుని స్వభావం తెలుసు, మరియు దేవుని పాత్ర అతనికి తెలుసు. పైగా, దేవుడు ప్రజలను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు వారిని ఒంటరిగా వదిలేయడం నిజంగా ఇష్టం లేదని అతనికి తెలుసు.

మోషే తన మనసు మార్చుకోమని దేవుణ్ణి అడిగాడు (నిర్గమకాండము 32:12 చూడండి) మరియు నేటి వచనం ప్రకారం, దేవుడు ఆలాగు చేశాడు. మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనం మార్పు చేయవచ్చు!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ప్రార్ధించునప్పుడు, దేవుడు వింటాడు మరియు జవాబిస్తాడు!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon