మీకు ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నాడు

మీకు ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నాడు

దేవునిచేత ఏర్పరచబడిన వారిమీద నేరము మోపు వాడెవడు? నీతిమంతులుగా తీర్చువాడు దేవుడే; (రోమీయులకు 8:33)

పరిశుద్ధాత్మ మన న్యాయవాది. మనము గ్రీకు బాష బైబిల్లో న్యాయవాది అనే పదాన్ని దాని అసలు అర్థాన్ని తిరిగి గుర్తించినట్లయితే, ఆయన మన సహాయానికి రావాలని పిలువబడ్డాడని మనము కనుగొన్నాము; ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి, మన రక్షణకు రావడానికి లేదా మన వాదనను వినిపించడానికి దేవుడు నియమించాడు.

మనకు అన్ని విధాలుగా సహాయం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ అక్షరాలా మన వైపుకు పిలువబడ్డాడు. మనకు రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, ఆయన మనల్ని సమర్థిస్తాడు, క్లయింట్‌కి న్యాయ సహాయకుడిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఏదైనా తప్పు చర్య లేదా ఉద్దేశ్యంతో మనపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలుసుకోవడం మంచిది. మనం పరిశుద్ధుడి నుండి సహాయం కోసం అడగవచ్చు మరియు అతను మన న్యాయవాది కాబట్టి దానిని స్వీకరించాలని ఆశించవచ్చు. ఆ ఆలోచనే మనకు ఓదార్పుని, ప్రోత్సాహాన్ని అందించాలి.

మనము నిజంగా మన సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాము. ఇతరులు మనపట్ల తీర్పుతీర్చినప్పుడు, చివరికి మనం చాలా ప్రయత్నం తర్వాత మన హృదయ స్వచ్ఛతను వారికి ఒప్పించవచ్చు. కానీ సమస్య ఏమిటంటే, వారు స్వభావాన్ని లేదా స్వభావాన్ని నిర్ణయాత్మకంగా కలిగి ఉంటే, వారు త్వరగా మనల్ని నిర్ధారించడానికి వేరేదాన్ని కనుగొంటారు. మనం ప్రార్థించడం మరియు పరిశుద్ధాత్మ తన పనిని చేయనివ్వడం మరియు మన న్యాయవాదిగా మరియు రక్షణగా ఉండటమే ఉత్తమమైన చర్య.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: పరిశుద్ధాత్ముడు మీ ఉత్తరవాది మరియు రక్షణ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon