మీరు చెప్పేది వినేవారిని మోసపడకుండా చూచుకోండి

అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునికి తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి యున్నాడు శిష్యులు వినునట్లుగా నేను వినుటకై ఆయన ప్రతియుదయమున నాకు విను బుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు. ప్రభువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుద్ధి పుట్టింపగా నేను ఆయనమీద తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు. (యెషయా 50:4–5)

దేవుని నుండి వినడానికి మొదటి అడుగు ఏమిటంటే, మనం ఆయన నుండి వినగలమని నమ్మడం. చాలా మంది ప్రజలు దేవుని నుండి వినాలని కోరుకుంటారు, కానీ వారు నిజంగా ఆయన నుండి వినాలని ఆశించరు. వారు ఇలా అంటారు, “నేను దేవుని నుండి వినలేను; ఆయన నాతో ఎప్పుడూ మాట్లాడడు.”

ఈ వ్యక్తులు ఆయనను స్పష్టంగా వినడానికి వారి “రిసీవర్లలో” చాలా స్థిరంగా ఉంటారు. వారి చెవులు భక్తిహీన మూలాల నుండి వచ్చే చాలా సందేశాలతో నిండిపోయాయి. తత్ఫలితంగా, దేవుడు తమతో నిజంగా ఏమి చెబుతున్నాడో గుర్తించడం వారికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది.

మనం ఆయన నుండి వింటున్నామని నమ్మకపోతే దేవుడు మనతో మాట్లాడటం వల్ల ఆయనకు ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. మోసగాడు, సాతాను, మనం దేవుని నుండి వినగలమని భావించడం ఇష్టం లేదు. మనం నమ్మడం అతనికి ఇష్టం లేదు, కాబట్టి అతను చిన్న దెయ్యాలను పంపి చుట్టూ నిలబడి పగలు మరియు రాత్రి మనతో అబద్ధాలు చెబుతాడు, మనం దేవుని నుండి వినలేమని చెప్పాడు. కానీ మనం సమాధానం చెప్పగలము, “దేవుడు నాకు వినడానికి మరియు ఆయనకు లోబడే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడని వ్రాయబడింది” (కీర్తన 40:6 చూడండి). విశ్వాసులందరికీ దేవునికి విధేయత చూపే మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించగల సామర్థ్యం ఉందని దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుంది.

యేసు అన్ని సమయాలలో తండ్రి నుండి స్పష్టంగా విన్నారు. దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు యేసు చుట్టూ నిలబడి ఉన్న చాలా మంది ప్రజలు ఉరుము అని భావించిన దానిని మాత్రమే విన్నారు (యోహాను 12:29 చూడండి). మీరు దేవుని నుండి వినడంలో సమస్య ఉన్నట్లయితే, ప్రతిరోజూ కొన్ని క్షణాలు కేటాయించి, ఆయన నుండి వినడంలో మీ విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకోమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. మీరు మీ హృదయంలో నమ్మిన దానిని ఒప్పుకున్నప్పుడు, మీ మనస్సు పునరుద్ధరించబడుతుంది మరియు మీరు దేవుని నుండి వినాలని ఆశించడం ప్రారంభిస్తారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వద్ద నుండి వినుటను మీరు ఒత్తిడిగా భావించుట కంటే, ఆయన మీతో మాట్లాడునట్లు ఆయన యందు విశ్వాసముంచండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon