మీరు పరిశుద్ధ పాత్రలో ఉన్నారా?

మీరు పరిశుద్ధ పాత్రలో ఉన్నారా?

ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్నుతాను పవిత్ర పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయై యుండును. —2 తిమోతి 2:21

బైబిల్ మనలను మట్టి, లేదా బలహీనమైన, మానవ పాత్రలుగా సూచిస్తుంది (2 కొరింథీ 4:7 చూడండి). కుమ్మరి చక్రంపై ఏర్పాటు చేసిన కుండ లాగే, మనమంతా మట్టితో చేయబడ్డాము (యెషయా 64:8 చూడండి). ఆదికాండము 2:7 ప్రకారం ఆదామును నేల మట్టి నుండి సృష్టించాడు, కీర్తనలు 103:14 ఇలా చెబుతుంది, “మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయున్నది మనము మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాడు.

మనము బలహీనమైన మరియు అపరిపూర్ణులైనప్పటికీ, దేవుని వాక్యముతో మన పాత్రలను నింపినప్పుడు, మనము ఆయన ఆశీర్వాదపు పాత్రలుగా, ఆయన ఉపయోగం కొరకు కుమ్మరించబడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మనమందరం ప్రభువుకు విలువైనవారము – దేవుడు పగులగొట్టిన కుండలు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు!

కాని మొదట మేము పూర్తిగా దేవునికి పవిత్రంగా ఉండాలి. 2 తిమోతి 2:21 మనకు దీనిని జ్ఞాపకం చేస్తుంది, ఎవరైతే తనను తాను శుభ్రపరచుకుంటాడో (అగౌరవంగా, అపరిశుభ్రంగా ఉండేవాడు, కలుషితం చేయబడిన, పాడుచేయబడిన ప్రభావాలతో తనను వేరు చేస్తాడు) వానిని యజమాని లాభదాయకమైన, ఏ మంచి పని కోసం సరిపోయే మరియు సిద్ధంగా చేయును.

నేడు, మీరు ఒక వేరుపరచబడిన పాత్రగా మారినప్పుడు, దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యములు చేస్తాడు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను మీకు చెందిన వాడను. నేను మీ ఉపయోగం కోసం ఒక వాడబడే పాత్రగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నన్ను నేను నీకు అంకితం చేస్తున్నాను. నేను నీ వాక్యముతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, నాకు తగిన మరియు నీవు నాకొరకు ఏర్పరచిన ప్రతి మంచి పని కోసం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon