మీరు వింటున్నారా?

మీరు వింటున్నారా?

తరువాత యెహోవా ప్రత్యక్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞయిమ్మనెను. (1 సమూయేలు 3:10)

ఈనాటి వచనం ఒక కథ నుండి వచ్చింది, దీనిలో దేవుడు సమూయేలుకు ఒక నిర్దిష్ట పరిస్థితిలో ఏమి చేయాలని ప్రణాళికా చేశాడో చెప్పాలనుకున్నాడు. తాను విన్న స్వరం దేవునికి చెందినదని సమూయేలు తెలుసుకునేలోపు ఆయన చాలాసార్లు మాట్లాడవలసి వచ్చింది. దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నాడని గ్రహించిన సమూయేలు, “ఆలకించుచున్నాను” అని ప్రతిస్పందించాడు.

మీ జీవితానికి సంబంధించిన ఆయన ప్రణాళికలను ఆస్వాదించడానికి దేవుని స్వరాన్ని వినడం చాలా ముఖ్యమైనది, కానీ మీరు ఆయన మాట వింటారా లేదా అనేది వ్యక్తిగత నిర్ణయం. మీ కోసం మరెవరూ చేయలేరు; మీరు దానిని మీ కోసం తయారు చేసుకోవాలి. మీరు ఆయన మాట వినాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన తన ఇష్టాన్ని ఎన్నుకోమని మిమ్మల్ని బలవంతం చేయడు, కానీ ఆయనకు అవును అని చెప్పడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆయన చేయగలిగినదంతా చేస్తాడు.

దేవుడు మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో, మీ గురించి ఆయన ఎలా భావిస్తున్నారో మరియు మీ జీవితం కోసం ఆయన ప్రణాళికలు ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. సామెతలు 3:7 ఇలా చెప్తుంది, “నేను జ్ఞానిని గదా అని నీవనుకొనవద్దు.” మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుని సహాయం మరియు దిశ లేకుండా మీరు మీ జీవితాన్ని నడపగలరని మరియు మంచి పని చేయగలరని కూడా అనుకోకండి. మీరు ఆయన స్వరాన్ని వినగలరని మీకు ఎంత ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటే, మీరు ఆయన మార్గదర్శకత్వం మరియు సూచనలను అంత మెరుగ్గా పొందగలరు.

దేవుడు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడని, ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మీరు వినాలని, మరియు ఆయన స్వరానికి మీ పూర్తి శ్రద్ధ ఇవ్వాలని ఈ రోజే నిర్ణయించుకోండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ జీవితమునకు మంచి ప్రణాళికలను కలిగి యున్నాడు మరియు మీరు తెలుసుకోవలసిన వాటినన్నిటిని మీకు తెలియజేస్తాడు. వినుటకు జ్ఞాపకముంచుకోండి!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon