మీ శత్రువులను విడుదల చేయుట

మీ శత్రువులను విడుదల చేయుట

మిమ్మును హింసించు (మీ యెడల క్రూరముగా ప్రవర్తించు) వారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవద్దు. —రోమా 12:14

గత గాయములతో వ్యవహరించేటప్పుడు, అది కష్టం అయినప్పటికీ క్షమించే హక్కు మనకు ఉందని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, మనము తీసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్న తరువాత అడుగును కొందరు మాత్రమే అరుదుగా తీసుకుంటారు.

మేము చేయవలసినదంతా క్షమించడం మరియు మా పని పూర్తి అయిందని ఒక సాధారణ దురభిప్రాయం కలిగి యుండటం, కానీ యేసు కూడా, “మిమ్మును శపించువారిని (నిందించిన వారిని, దుర్వినియోగపరచిన వారిని) దీవించుడి, మిమ్మును బాధించువారికొరకు ప్రార్థనచేయుడి.(లూకా 6:28). మిమ్మును హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవద్దు అని రోమా 12:14 చెబుతోంది.

మన శత్రువులను చురుకుగా ఆశీర్వదించాలి. అర్హత లేని ప్రజలకు కనికరము చూపమని దేవుడు ఇవ్వమని మనల్నిపిలుస్తాడు. ఎందుకు?

మీరు క్షమించినప్పుడు, దేవుడు మిమ్మల్ని నయం చేయటానికి ఒక తలుపు తెరుస్తాడు, కానీ నిజాయితీగా, అది మిమ్మల్ని బాధపెట్టిన వ్యక్తికి ఎక్కువ చేయదు. కానీ నీవు వారిని ఆశీర్వదించినప్పుడు, దేవుడు వారి జీవితాల్లో సత్యమును తీసుకొని రమ్మని అడగండి, తద్వారా వారు పశ్చాత్తాపాన్ని మరియు ఆయన ఇచ్చే నిజమైన స్వేచ్ఛను అనుభవించవచ్చు. క్షమాపణ మిమ్ములను స్వతంత్రులనుగా చేస్తుంది … మీ శత్రువులను దీవించుట ద్వారా వారు స్వతంత్రులగుదురు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను క్షమాపణలో నడవడానికి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు, కానీ నేను అక్కడ ఆపడం లేదు. నాకు హాని చేసిన వారిని ఆశీర్వదించమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. నీవు నా జీవితానికి స్వస్థత తీసుకువచ్చినట్లుగా, వారిని కూడా నయం చేయండి తద్వారా వారు నీ మంచి తనమును అనుభవిస్తారు మరియు నీ ప్రేమలో నడవగలుగుతారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon