మీ స్వంత భావనలు కాక, దేవుని జ్ఞానమును అనుసరించండి

మీ స్వంత భావనలు కాక, దేవుని జ్ఞానమును అనుసరించండి

యెహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి వచ్చును. —సామెతలు 2:6

మనము మన భావాలను ప్రదర్శించినప్పుడు జీవితం సరదాగా ఉంటుంది. భావాలు రోజు రోజుకు, గంట గంటకు, క్షణ క్షణముగా మారతాయి. అవి తరచూ మాతో అబద్ధం చెప్తాయి. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, మన భావాలను నమ్మలేము.

కాని మనము క్రీస్తు అనుచరులుగా, తప్పుడు భావోద్వేగాలను విస్మరించి, సత్యం మరియు జ్ఞానంతో జీవించుటకు మనము ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ఉదాహరణలు మీకు ఇవ్వనివ్వండి…

బహుశా మీరు ప్రజల గుంపులో మిమ్మల్ని కనుగొన్నారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ మీ గురించి మాట్లాడుతున్నారని భావిస్తారు. అవి అలా ఉంటాయని అర్ధం కాదు. బహుశా ఎవరూ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేరని మీరు అనుకోవచ్చు, కాని అవి అలా చేయవు అని కాదు. మీరు తప్పుగా అర్ధం చేసుకోవచ్చు, అభినందనీయం లేదా బాధపెట్టకపోవచ్చు, కానీ అది మీరు కాదు. ఇవి భావాలు మాత్రమే.

మనకు పరిణతి, క్రమశిక్షణ కలిగిన ప్రజలు ఉండాలి, ఆత్మలో నడవడానికి నిశ్చయించబడాలి. ఇది మా మార్గం కంటే దేవుని మార్గంలో పనులు ఎంచుకోవడానికి సంకల్పం యొక్క ఒక స్థిరమైన చర్య తీసుకుంటుంది.

మనము అప్పుడప్పుడు ప్రతికూల భావాలతో పేల్చివేసినప్పటికీ, ఆ భావాలు జీవితాన్ని నియంత్రిస్తూ, పాడుచేయడానికి మనము అనుమతించము. బదులుగా, మనం సత్యాన్ని అనుసరించడానికి దైవిక జ్ఞానాన్ని, వివేచనను, అవగాహనను పొందవచ్చు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నా భావాలు తరచూ మీ జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి మరియు నన్ను మోసగించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, కాని నేను వాటిని నా జీవితాన్ని నడిపించనివ్వను. నేను మీతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి మరియు నా నిరంతరంగా మారుతున్న భావోద్వేగాల ద్వారా నియంత్రించబడని విధంగా మీ సత్యంతో నన్ను నడిపించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon