ముందుకు ఏమి ఉన్నదో ఆయన చెబుతాడు

ముందుకు ఏమి ఉన్నదో ఆయన చెబుతాడు

అయితే ఆయన, అనగా సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. (యోహాను 16:13)

దేవుని నుండి వినడం వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే, ఆయన స్వరాన్ని వినడం వలన మన భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధపడవచ్చు. తండ్రి తనకు ఇచ్చే సందేశాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అందజేస్తాడు మరియు రాబోయే కాలములో జరగబోయే విషయాలను ఆయన మనకు తరచుగా చెప్తూ ఉంటాడు.

దేవుడు ప్రజలతో మాట్లాడిన మరియు భవిష్యత్తు గురించి వారికి సమాచారం ఇచ్చిన అనేక సందర్భాలు బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. అతను భూమి యొక్క ప్రజలను నాశనం చేయడానికి వచ్చే జలప్రళయం గురించి ఓడ సిద్ధం చేయమని నోవహుకు చెప్పాడు (ఆదికాండము 6:13-17 చూడండి). ఆయన మోషేతో ఫరో వద్దకు వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల విడుదల కొరకు అడగమని మరియు ఫరో ఈ అభ్యర్థనను మంజూరు చేయడని చెప్పాడు (నిర్గమకాండము 7 చూడండి). సహజంగానే, భవిష్యత్తులో జరగబోయే ప్రతిదానినీ దేవుడు మనకు చెప్పడు, కానీ ఆయన మనకు కొన్ని విషయాలు చెప్తానని వాగ్దానం చేస్తాడు.

ఏదో ఒక మేలు జరగడం, లేదా బహుశా ఏదైనా సవాలు జరగబోతుందని నేను భావించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒక సవాలు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మరియు దాని గురించి నాకు కొంత ముందస్తు జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ బాధను ఎదుర్కొనుటకు ఆ జ్ఞానం సహాయపడుతుంది. మంచి షాక్ అబ్జార్బర్‌లు ఉన్న ఆటోమొబైల్ గుంతకు తగిలితే, ఆ అబ్జార్బర్‌లు కారులోని ప్రయాణీకులను కుదుపుల ప్రభావం నుండి రక్షిస్తాయి మరియు ఎవరూ గాయపడరు. దేవుడు మనకు ముందుగానే సమాచారం ఇవ్వడం అదే విధంగా పనిచేస్తుంది.

పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యలో భాగమేమిటంటే రాబోయే విషయాలను మనకు తెలియజేయడం. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి దేవుని మనస్సు తెలుసు మరియు మన జీవితాల కోసం దేవుని వ్యక్తిగత ప్రణాళికలు ఆయనకు తెలుసు. దేవుడు మన యెడల కలిగియున్న మేలైన ప్రణాళికలను నెరవేర్చడానికి మనం తెలుసుకోవలసిన వాటిని ఆయన మనకు తెలియ జేస్తాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: భవిష్యత్తు గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మను విశ్వసించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon