ముసుగును తొలగించండి

ముసుగును తొలగించండి

మన మందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువుయొక్క మహిమను అద్దమువలె ప్రతిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, ప్రభువగు ఆత్మచేత ఆ పోలిక గానే మార్చబడుచున్నాము.—2 కొరింథీ 3:18

చాలాసార్లు మనము వెలుపల ఒక విధంగా పని చేస్తాము, కానీ మేము నిజంగా లోపల మరొక మార్గంను కలిగి యుంటాము. మనకు బలహీనతలు, లోపాలు మరియు భయాలు ఉన్నాయి-మనకు తక్కువ ఇష్టపడే లేదా ఇష్టపడేలా చేస్తారని మేము భావించేవి-ఇతర ప్రజల నుండి వాటిని దాచిపెడతాము. కాబట్టి మనము ముసుగులను ధరిస్తాము.

ముసుగు ధరించే ప్రమాదం మనకు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నది. ఇతర ప్రజలు చూసేది అబద్ధం. ఇది మనము ఎవరు అని కాదు లేదా మనము ఎలా ఉండాలని జన్మించమనే విషయంపై ఆధార పడి ఉంటుంది. మనము వెలుపల మార్చుకోవచ్చు, కానీ మనము నిజంగా లోపలికి దిగువగా ఉన్నవారిని మార్చలేము-దేవుడు మన హృదయాలను మార్చగలడు.

దేవుడు ప్రస్తుతం మనం ఎలా ఉన్నమో అలాగే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మనకు తెలుసు, మరియు మనపట్ల అతని ప్రేమ ఎన్నడూ తగ్గిపోదు.

ఇంకొక మంచి వార్త ఉంది. 2 కొరింథీ 3:18 చెప్తున్నదేమనగా దేవుడు మనల్ని మారుస్తున్నాడు మరియు ఆయన మనల్ని ఆయన మాదిరిగా చేస్తాడని, మనం కప్పవలసిన (దాచియుంచవలసిన) లోపాలను సరి చేద్దాము.

నీ ముసుగు తీసివేయుటకు ఆయనను నమ్మండి. నీవు నాకున్నట్లుగా, నీవు మార్చబడినట్లు, నీవు కొంచెం కొంచెముగా, నీ ప్రభువు యొక్క స్వరూప్యములో ఉన్నావు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను తరచుగా అంగీకారం కనుగొనేందుకు సరిపోయే క్రమంలో ఒక ముసుగు ధరిస్తాను. నేడు, నేను నీలో అంగీకారం కనుగొనేందుకు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను. నీ ప్రేమతో నన్ను నీవు నింపుచుండగా, నీ స్వరూప్యంలోకి నన్ను మార్చండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon