మేము ఏమి చేస్తాము?

మేము ఏమి చేస్తాము?

మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. —గలతీ 6:9

మనం జీవించుచున్న ప్రపంచంలో, మనము అన్ని రకాల సమస్యలను, చిరాకులను మరియు ఇబ్బందులను కలిగి ఉంటాము. ఇది కేవలం జీవితం కాబట్టి మనము ఏమి చేయాలో తెలుసుకుందాము?

మనము స్థిరంగా ఉండి, పట్టుదలతో కొనసాగాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సమాధానం అనునది ఎన్నటికీ వదలదు! మన జీవితాల్లో జరగబోయే విషయం ఏమిటంటే విజయం విడిచిపెట్టడానికి నిరాకరించాలి.

మన పోరాటాల వేడిలో, పరిశుద్ధాత్మ బహుశా మనలో గొప్పగా పని చేయునని గుర్తుంచుకోండి. ఆయన పరిస్థితుల ద్వారా కదల్చబడలేదు. మీరు మరియు నేను నిజంగా ఆయనను నమ్మితే, మనం ఉండకూడదు! ఆయన మన జీవితాల్లో మంచి సమయాల్లో మాత్రమే కాదు, కష్టసమయాల్లో కూడా ఉంటాడు.

మనము ఇక్కడే వేలాడుతూ ఆయనను అనుసరిస్తే ఆయన మనల్ని దేనిద్వారానైనా నడిపిస్తాడు. దీని అర్ధం ప్రార్థనలో శ్రద్ధగా ఉండటం, మన తీర్మానంలో తీరిక లేకుండా, విశ్వాసంలో నిరంతరం ఉంటూ, మరియు దేవుని వాక్యము మరియు ఆయన వాగ్దానాలపై నిలకడగా నిలబడాలని నిశ్చయించుకొనుట.

చాలా నెమ్మదిగా విషయాలు ఎలా జరగబోతున్నాయనే దాని ద్వారా చాలాసార్లు మనం ప్రక్క దారులు పడతాము. వాస్తవానికి, ఆ శత్రువు దాన్ని ప్రేమిస్తాడు! కానీ గుర్తుంచుకో, దేవుడు ఆయన యొక్క గొప్ప పనిచేస్తున్నప్పుడు జ్ఞాపకముంచుకోండి. ఇది మీ గురించి మరియు నా గురించి కాదు. మన ద్వారా ప్రభువు యొక్క పనిని ఆయన చేయాలని పని కోసం సిద్ధపడుట!

కొన్నిసార్లు జీవితము కష్టాల గుండా వెళ్తుందని నాకు తెలుసు. మనం స్థిరంగా ఉంటే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడని నాకు తెలుసు. గలతీయులు 6:9 మీద మన నిలబడాలి. మంచి పనిని చేయుటలో అలసిపోవద్దు. సరైన సమయములో మనం వదులుకోకపోతే ఆశీర్వాద పంటను పొందుతాము. మరలా ఆ ప్రశ్నను అడగనివ్వండి: మనము ఏమి చేస్తాము? నా సమాధానం, ఎప్పటికీ వదులుకోవద్దు! మీ సమాధానం ఏమిటి?


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవుడా, నేను నా జీవిత పనిలో ఉన్నాను, కష్ట సమయాలలో కూడా. నేను నిశ్చయముగా నిలిచియుండుటకు ఎన్నుకున్నాను మరియు నీకు విధేయత చూపుటలో ఎన్నడూ వదిలి పెట్టను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon