యేసు ప్రార్ధనల నుండి నేర్చుకోండి

యేసు ప్రార్ధనల నుండి నేర్చుకోండి

యేసు తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పెను. (లూకా 23:34)

ప్రజలు ప్రార్థన చేసే విధానం మరియు వారు ప్రార్థించే విషయాలు వారి స్వభావం మరియు ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత గురించి చాలా వెల్లడిస్తాయని నేను నమ్ముతున్నాను. నా ప్రార్థన జీవితం చాలా ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతను సూచించని సమయం ఉంది. నేను మళ్లీ జన్మించినప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పటికీ, నా ప్రార్థనలు దయనీయంగా శరీరానికి సంబంధించినవి. నేను ప్రార్థించినప్పుడు, నేను సంతోషంగా ఉండడానికి ముందు దేవుడు అవును అని చెప్పాలని నేను అనుకున్న ప్రార్ధన అంశముల జాబితాను కలిగి ఉన్నాను – మరియు అవన్నీ సహజమైన విషయాలు: “ప్రభువా, నా పరిచర్యను వృద్ధి చేయండి. మాకు కొత్త కారు ఇవ్వండి; ఇది చేయి; అది చెయ్యి. డేవ్‌ను మార్చండి. పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన కలిగివుండేలా చేయండి, మొదలైనవి”.

ప్రతిస్పందనగా, దేవుడు నాతో ఇలా అన్నాడు, “మీరు యేసు ప్రార్థనలను మరియు పౌలు ప్రార్థనలను పరిశీలించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనము ప్రార్థన జీవితం గురించి మాట్లాడుతాము. వాస్తవానికి, బైబిల్ అంతటా, ముఖ్యంగా కీర్తనలలో చాలా ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, అయితే సువార్తలలో కనిపించే యేసు ప్రార్థనలను మరియు లేఖనాలలో కనిపించే పౌలు ప్రార్థనలను ప్రార్థించమని దేవుడు నాకు చెప్పాడు.

నేను యేసు ప్రార్థించిన విధంగా ప్రార్థించడం ప్రారంభించినప్పుడు, దేవుని వాక్యాన్ని ప్రార్థించడం కంటే ప్రార్థన చేయడానికి నిజంగా శక్తివంతమైన మార్గం లేదని నేను కనుగొన్నాను ఎందుకంటే అది ఆయనకు ఏది ముఖ్యమైనదో అది మనకు చూపుతుంది. నేటి వచనంలో మనం చదివిన ప్రార్థనలు మరియు అనేక ఇతర ప్రార్థనలు, “సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయుము; [శుద్ధి చేయండి, పవిత్రం చేయండి, వాటిని మీ కోసం వేరు చేయండి, వాటిని పరిశుద్ధ పరచండి] నీ వాక్యమే సత్యము” (యోహాను 17:17); తన ప్రజల మధ్య ఐక్యత కొరకు ఆయన ప్రార్థన (యోహాను 17:23 చూడండి); మరియు పేతురు కొరకు ఆయన ప్రార్ధన: “నీ(స్వంత) నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని;” (లూకా 22:32).

సువార్తలను చదవమని మరియు యేసు ఎలా ప్రార్థించాడో చూడమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, ఆపై మీరు దేవుని మాటలను వింటూ అలాగే ప్రార్థించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు తన ప్రేమను మీకు వెల్లడి చేయాలని మరియు మీరు మనస్సు కలిగి మరియు దాని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రార్థించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon