వాక్యమును ప్రార్ధించుము

వాక్యమును ప్రార్ధించుము

యెహోవా, నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా నున్నది. (కీర్తనలు 119:89)

దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడని మీకు తెలుసు. మనము “వాక్యమును ప్రార్థించుట” ద్వారా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన వాక్యమును తిరిగి ఆయనకు చెప్పగలము. బహుశా మీరు “వాక్యాన్ని ప్రార్థించండి” అనే పదబంధాన్ని ఎన్నడూ వినలేదు మరియు దీన్ని ఎలా చేయాలో ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు. కొంతమంది చెప్పినట్లు, వాక్యాన్ని ప్రార్థించడం లేదా “లేఖనాలను ప్రార్థించడం” అనేది ఏ విశ్వాసికైనా అందుబాటులో ఉండే సులభమైన ప్రార్థన అని నేను భావిస్తున్నాను. బైబిల్‌లోని పదాలను చదవడం లేదా గుర్తుంచుకోవడం మరియు వాటిని వ్యక్తిగతంగా చేసే లేదా మరొకరికి వర్తించే విధంగా వాటిని ప్రార్థించడం మాత్రమే దీనికి అవసరం. “దేవుడా, నీ వాక్యం చెబుతుంది (లేఖనములను చొప్పించండి) మరియు నేను దానిని నమ్ముతున్నాను” అని లేఖనాన్ని ముందుమాటగా చెప్పడం దీనికి ఉత్తమమైన మార్గం అని నేను నమ్ముతున్నాను.

మీరు మీ కోసం యిర్మీయా 31:3వ వచనమును ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే, మీరు ఇలా చెబుతారు: “నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచున్నావు అని నీ వాక్యం చెబుతోంది. నన్ను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నందుకు మరియు ఇంత దయతో నన్ను మీకు దగ్గర చేయడం కొనసాగించినందుకు నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభువా, నా పట్ల నీకున్న ప్రేమను గూర్చి స్పృహతో ఉండేందుకు మరియు తెలుసుకోవడంలో నాకు సహాయం చేయి. దేవుడు తనను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాడని నమ్మడానికి కష్టపడుతున్న మీ స్నేహితురాలు సూసీ కోసం మీరు అదే లేఖనాన్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే, మీరు ఇలా అంటారు: “దేవా, నీవు సూసీని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నావు మరియు గనుక విడువక ఆమె యెడల కృప చూపుచున్నావు మీ వాక్యం చెబుతుంది. దేవా, సూసీ ఈ మధ్యన నీ యెడల ప్రేమలో చాలా సురక్షితంగా లేదని నీకు తెలుసు, కాబట్టి ఈ వాగ్దాన సత్యంతో ఆమె భావోద్వేగాలను అధిగమించమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను.

దేవుని వాగ్దానాలు మీ కోసం; అవి ప్రతి విశ్వాసికి సంబంధించినవి-మరియు మనం ఆయన వాక్యాన్ని తెలుసుకొని తిరిగి ఆయనకు ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన దానిని ప్రేమిస్తాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో అలా అవ్వడానికి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon