వాగ్దానములు, వాగ్దానములు

వాగ్దానములు, వాగ్దానములు

అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమునుగూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగ్దానము చేసినదానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసమువలన బలమునొందెను. (రోమీయులకు 4:20)

ఆదికాండము 17:16లో, దేవుడు అబ్రాహాముతో మాట్లాడి అతనికి వారసుడిని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. అయితే సమస్య ఏమిటంటే, అబ్రాహాము మరియు అతని భార్య శారా ఇద్దరూ వృద్ధులై ఉన్నారు—నిజంగా వారు వృద్ధులు. అతనికి నూరేళ్లు, ఆమెకు తొంభై ఏళ్లు, కాబట్టి వారి వయస్సు ఉడిగిపోయింది! కానీ దేవుడు మాట్లాడాడని అబ్రాహాముకు తెలుసు మరియు అతను మరియు శారా బిడ్డను కనే సహజ స్థితిపై దృష్టి పెట్టకూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు. బదులుగా, అతను దేవుని వాగ్దానంపై తన విశ్వాసాన్ని నాటాడు మరియు దేవునిని స్తుతించడం ద్వారా ఆ వాగ్దానాన్ని కొనసాగించాడని మనం ఈరోజు వచనంలో చదివాము.

సహజంగా చెప్పాలంటే, అబ్రహాముకు ఆశించడానికి ఎటువంటి కారణం లేదని నేను మళ్ళీ చెప్పాను. వాస్తవానికి, ఏదైనా పరిస్థితి ఎప్పుడూ ఆశాజనకంగా ఉండకపోతే, అదేదనగా తొంభై ఏళ్లు దాటిన ఇద్దరు వ్యక్తులు శరీర సంబంధమైన బిడ్డను కనే అవకాశం లేకపోవడమే. అయినప్పటికీ, అబ్రహం ఆశిస్తూనే ఉన్నాడు; అతను దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్ముతూనే ఉన్నాడు. అతను తన పరిస్థితులను చూసాడు మరియు తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న అసమానతలను గురించి బాగా తెలుసు, కానీ అతని శరీరం “ఉడిగి పోయిందనీ” అని మరియు శారా గర్భం ఉడిగి పోయిందనీ మరియు “గొడ్రాలు” అని బైబిలు చెబుతున్నప్పటికీ అతను ఇంకా పట్టు వదలలేదు.” నిజమైన సహజ అసంభవం నేపథ్యంలో, అబ్రహం అవిశ్వాసానికి లొంగలేదు; అతను తన విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయలేదు లేదా దేవుని వాగ్దానాన్ని ప్రశ్నించలేదు. బదులుగా, అతడు దేవున్ని స్తుతిస్తూ “బలవంతుడైనాడు మరియు విశ్వాసంతో బలపరచబడ్డాడు”.

దేవుడు మీకు వాగ్దానాలు చేసి, అవి నెరవేరే వరకు మీరు ఇంకా ఎదురుచూస్తుంటే, అబ్రాహాములా ఉండండి: దేవుడు చెప్పినట్లు గుర్తుంచుకోండి మరియు ఆయనను స్తుతిస్తూ ఉండండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వాగ్ధానములు నెరవేర్చబడుటకు వేచియుండుటలో దేవుని స్తుతించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon