విశ్వాసములో అనుసరించుట

విశ్వాసములో అనుసరించుట

నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును, నీవు (ఇతరులకు) ఆశీర్వాదముగా నుందువు. (ఆదికాండము 12:2)

నా ఉద్యోగ భద్రతను విడిచిపెట్టి, నా స్వంత పరిచర్యను ప్రారంభించమని దేవుడు నన్ను మొదట పిలిచినప్పుడు దేవుని స్వరానికి విధేయత చూపడం నాకు అంత సులభం కాదు. కానీ, ఈరోజు వచనం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడి, నా కోసం వేసిన ప్రణాళికల్లో నన్ను ప్రోత్సహించేవాడు. ఈ వచనం చదివి ఆలోచించడం సులభం, అవును! నేను ఆశీర్వదించబడాలని కోరుకుంటున్నాను. అది అద్భుతంగా ఉంది కదూ! కానీ, ఆ గొప్ప వాగ్దానం నెరవేరకముందే దేవుడు అబ్రాహాము నుండి విధేయత యొక్క త్యాగం కోరాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి.

అబ్రాహాము తనకు సౌకర్యవంతమైన మరియు సుపరిచితమైన ప్రతిదాన్ని వదిలి తెలియని గమ్యం వైపు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. చాలా మంది ప్రజలు ఆ నిరుత్సాహాన్ని అనుభవిస్తారు కాని అబ్రహం అలా చేయలేదు. హెబ్రీయులు 11:8 ఇలా చెబుతోంది, “అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్లవలెనో అది ఎరుగక బయలువెళ్లెను.”

మనం దేవునికి విధేయత చూపినప్పుడు, మనం అబ్రాహాములా ఉండాలి మరియు మన మనస్సులు కలత చెందకుండా ఉండాలి. దేవుడు మనతో మాట్లాడి మనలను నడిపించినప్పుడు, ఆయన మన విధేయతను ఆశీర్వదిస్తాడని మరియు మనకు ఆయన చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడని విశ్వసిస్తూ మరియు నమ్ముతూ మనం విశ్వాసంతో అనుసరించాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ కొరకు వాగ్దానములను నెరవేర్చుచున్నాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon