శత్రువును నిరాశ పరచండి

శత్రువును నిరాశ పరచండి

నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని యెరిగి, మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి. (యాకోబు 1:2–3)

క్రైస్తవులు చేసే ఒక పొరపాటులలో ఒకటి ఏదనగా, శోధనలు వచ్చినప్పుడు వారి శోధనలు ఆగిపోవాలని ప్రార్ధిస్తారు. బదులుగా, మనం బలం మరియు ఓర్పు కోసం ప్రార్థించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను; మనల్ని దృఢంగా చేయమని దేవుడిని అడగాలి. శత్రువు తన అతిపెద్ద తుపాకీలను మనపై గురిపెట్టినట్లయితే-మన జీవితాలను కలవరపెట్టడానికి, మన వ్యాపారాలను నాశనం చేయడానికి, మన కుటుంబాలను ముక్కలు చేయడానికి లేదా మన శాంతిని దొంగిలించడానికి అతను చేయగలిగినదంతా చేస్తే-మరియు మనం స్థిరంగా మరియు ఓపికగా ఉంటాము, అతను చాలా నిరాశకు గురవుతాడు మరియు చివరికి ఓడిపోతాడు, ఎందుకంటే మనము అతనికి సహకరించడం లేదు.

ఫిలిప్పీయులకు 1:28 ఇలా చెప్తుంది: “అట్లు మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును కలుగుననుటకు సూచనయై యున్నది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే.” సాతాను మనతో పోరాడుటకు వచ్చినప్పుడు భయపడకుండా లేదా బెదిరిపోకుండా, స్థిరంగా ఉండమని ఈ వచనం ప్రోత్సహిస్తుంది. మనం అలా చేస్తున్నప్పుడు, అతను మనలను పోరాడలేడని సాతానుకు చూపించడమే కాదు, మనకు ఆయనపై విశ్వాసం ఉందని కూడా ప్రభువుకు చూపిస్తాము. మన చర్యలు ఆయనపై మనకున్న నమ్మకాన్ని ధృవీకరిస్తున్నాయనే వాస్తవం, మన పరిస్థితులలో తన శక్తిని విడుదల చేయడానికి మరియు మనలను విడిపించడానికి దేవుని సంకేతముగా ఉంటుంది. మీరు భయపడకుండా స్థిరంగా ఉండమని దేవుడు చెప్పడం మీరు వినాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునిపై మీరు కలిగియున్న విశ్వాసమును స్థిరముగా ఉండనివ్వండి తద్వారా శత్రువు నిరాశపరచ బడతాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon