శాంతియుత ఉద్దేశం

శాంతియుత ఉద్దేశం

శాంతి మీ కనుగ్రహించి వెళ్లుచున్నాను; నా (స్వంత) శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను … —యోహాను 14:27

యేసు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు, ఆయన శాంతిని మనకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏదనగా, ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన శాంతిలో జీవించటానికి ఎంపిక చేయబోతున్నారా?

వాస్తవానికి, మీరు నిరాశ పొందడానికి సాతానుడు శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తూ అధిక సమయం పని చేస్తాడు. ఎందుకు? మీరు శాంతియుతంగా ఉండకపోతే, మీరు దేవుని నుండి వినలేరు అని వాడికి తెలుసు.

మీరు మీ జీవితాన్ని చూచినట్లయితే, మీ శాంతిని దొంగిలించే ఏకైక ఉద్దేశ్యంతో సాతాను మీకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశాడనే విషయాన్ని మీరు ఎన్నోసార్లు ఆశ్చర్యపోతారు. నేను చివరకు చూశాను, దేవుడు నా ఆత్మతో జాయిస్, సాతానుడు మీ శాంతిని చెడుగా కోరుకుంటే, అప్పుడు శాంతియుతంగా ఉండటం గురించి ఏదో ఒకటి శక్తివంతమైనది ఉండాలి.

ఇది నిజం! కాబట్టి ఇప్పుడు అపవాది నా శాంతి దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, నేను ఆయనను మెరుగ్గా పొందుతున్నానని తెలుసుకొనుచు నేను దానిని పట్టుకొనుటలో ఆనందిస్తున్నాను. నేను కలత చెందుతున్నాను అని అర్థం కాదు, కానీ నేను దాని గురించి సానుకూలంగా ఏదో చేయగలగాలి – నన్ను నేను నిగ్రహించుకుంటాను మరియు ప్రయోజనంతో శాంతియుతంగా ఉంటాను.

మన ప్రయోజనం కోసం మనం శాంతియుతంగా ఉండవలసియున్నది. మీరు దేవుని సమాధానాన్ని ఎన్నుకున్నారా?


ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, మీ సమాధానముతో నాకు అనుగ్రహమును కలిగించుచున్నందుకు ధన్యవాదాలు. సాతానుడు నా శాంతిని దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, నాకు తన ప్రణాళికలను బయలుపరచండి. నేను నా శాంతిని అతడు తీసుకొనునట్లు అనుమతించను. బదులుగా నేను నీలో అంటుకట్టబడి జీవిస్తాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon