సరిహద్దులకు ఉద్దేశ్యము కలదు!

సరిహద్దులకు ఉద్దేశ్యము కలదు!

నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మకముంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును.  —సామెతలు 3:5-6

మనం చేయగల అతి ముఖ్యమైన విషయాలలో కొన్ని ఎవనగా  మన జీవితాల్లో స్వీయ-నియంత్రణ మరియు స్వీయ-క్రమశిక్షణను అమలు చేయడం, సరిహద్దులు మరియు హద్దులను స్థాపించడం. ఏ క్రమశిక్షణ లేని జీవితం నిర్లక్ష్యంతో నింపబడినది.

దేవుని వాక్యం మనలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి అవసరమైన కొన్ని సరిహద్దులను స్థాపించింది. సురక్షితంగా ఉండటానికి మనము ఏమి చేయాలో మరియు మనం ఏమి చేయకూడదో మనకు చెబుతుంది.

క్రైస్తవులు మనం అంచున జీవించుట చాలా ఉత్తేజకరమైన విషయంగా భావిస్తాము. మనము “అవును! అది నేను! అంచున జీవిస్తున్నాను! “ఇది జీవితంలో చూడటం ఒక ప్రముఖ మార్గంగా మారింది. కానీ నిజాయితీగా ఉండాలంటే, మనము అంచున జీవించాలని దేవుడు ఆశించుట లేదు, ఎందుకనగా మనము అంచున జీవిస్తున్నట్లయితే, మనకు ఎటువంటి మార్జిన్ లేదు.

రహదారులు రేఖలను కలిగి ఉంటాయి, ఒకటి ఒక్కొక్క వైపున మరియు మధ్యలో ఒకటి. మనము డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మార్గములు మనక భద్రతకు హద్దులను అందిస్తాయి. మనము ఒక వైపున లైన్ మీద ఉంటే, మనము గుంటలోకి వెళ్తాము. మనము మధ్యలో ఉన్న లైను దాటితే, మనం చంపబడవచ్చు. మనకు సురక్షితంగా ఉండటానికి సహాయం చేస్తున్నందున ఆ గీతలను మేము ఇష్టపడతాము.

ఇది మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. మనకు సరిహద్దులు, హద్దులు మరియు అంచులు ఉన్నప్పుడు, మనం మెరుగైన అనుభూతి, దేవుని సమాధానాన్ని అనుభవిస్తాము.

దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళడమే తాళపు చెవి. ఆయన మనం జీవించాల్సిన అన్ని సరిహద్దులను వేశాడు. ప్రతిరోజు దేవుడు మీ మార్గమును నిర్దేశించనివ్వండి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను నా జీవితంలో సరిహద్దుల అవసరాన్ని గుర్తించాను. నేను మీ వాక్యమును చదివినప్పుడు, నేటి నా జీవితంలో మీ ఆరోగ్యకరమైన సరిహద్దులను ఎలా అన్వయించుకోవాలో చూపించుము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon