స్పష్ట మైన మనస్సాక్షికి వివేచనా తాళపు చెవియై యున్నది

స్పష్ట మైన మనస్సాక్షికి వివేచనా తాళపు చెవియై యున్నది

స్పష్ట మైన మనస్సాక్షికి వివేచనా తాళపు చెవియై యున్నది

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon