స్వీయ క్రమశిక్షణ యొక్క ఖరీదును ఎదుర్కొనుట

స్వీయ క్రమశిక్షణ యొక్క ఖరీదును ఎదుర్కొనుట

నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి. – రోమా 12:12

క్రైస్తవులముగా మనలో చాలామంది మనము క్రైస్తవులుగా ఉన్నందువల్ల మన జీవితాల్లో సంపూర్ణంగా ఉండాలనే ఆలోచనను కలిగి యుంటారు. కానీ యేసు స్పష్టంగా మాకు హెచ్చరించాడు, … లోకములో మీకు శ్రమ మరియు పరీక్షలు మరియు బాధ మరియు నిరాశ కలిగి యుంటారు … (యోహాను 16:33).

యేసు మనము లోక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉందని చెప్పాడు. ఈ విషయాలు మనం మన స్వార్థపూరితమైన కోరికలను విసర్జించి ఆయనను అనుసరించవలెనని నిర్ణయించుకొనినప్పుడు ఇవన్నియు మన జీవితములోని భాగములై యున్నాయి.

అపొస్తలుడైన పౌలు రాశాడు, ….. నా(ఒక బాక్సర్ వలె) శరీరమును నలగగొట్టి, (కష్టాల చేత క్రమ శిక్షణ చేయుచు) దానిని లోపరచుకొనుచున్నాను…. (1 కొరింథీయులకు 9:27).

పౌలు ఇక్కడ స్వీయ క్రమశిక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఖర్చు ఏమైనప్పటికీ మన పాపాత్మకమైన కోరికలను పక్కన పెట్టడం మరియు దేవుని దయ ద్వారా సరైన పని చేస్తూ స్వీయ-క్రమశిక్షణా మార్గంలో ఉండటం.

ఇది ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు. అహమును తగ్గించుకొనుట అనునది అవసరమైన బాధ తెస్తుంది, కానీ గుర్తుంచుకోవాలి-మనము బాధ

ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, మనకు ఒక ఆశ ఉంది, ఎందుకంటే క్రీస్తు లోకమును జయించి యున్నాడు! పౌలు చెప్పినట్లుగా మనము ఆనందించుచు, నిరీక్షణలో సంతోషించ గలము; శ్రమ మరియు శ్రమలో దృఢమైన మరియు సహనముతో ఉండండి; ప్రార్థనలో స్థిరంగా ఉండండి.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నా శరీరము అనుమతించక పోయినా నీకు ప్రీతికరంగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. నేను నీ చిత్తము నెరవేర్చుకొనుటకు శ్రమపడుచున్నాను, నిరీక్షణయున్నదని నాకు తెలియును; నీ ఆత్మ నాలో ఉంది, నీవు లోకమును జయించియున్నావు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon