కదిలించబడని నమ్మకం

దేవుణ్ణి విశ్వసించటానికి మనకు ఎప్పుడూ జవాబు లేని కొన్ని ప్రశ్నలు ఉండాలి, ఏమైనప్పటికీ మనం ఆయనను విశ్వసించాలి. సరిహద్దులు లేకుండా దేవుణ్ణి విశ్వసించడంలో ఒక భాగం ఏమిటంటే, మనకు జవాబు లేని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు, ఆయనను విశ్వసించడం మానేయము! మాకు సమాధానం తెలియదు, కాని ప్రభువుకు తెలిసిన విశ్వాసంతో మనం విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. మన జీవితంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో దేవుణ్ణి విశ్వసించడం మనం ఎప్పుడూ చేయవలసిన మొదటి విషయం.

డౌన్లోడ్
కదిలించబడని నమ్మకం
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon