Bằng Cớ Của Đức Thánh Linh

Bằng Cớ Của Đức Thánh Linh

Công Vụ 4:31, “Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.”

Có quá nhiều tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh, được tái sinh, nhưng lại sống bất hạnh, vì họ không biết thế nào là cứ ở trong sự đầy dẫy Thánh Linh Chúa bằng cách nhận biết Ngài và đeo đuổi các đường lối của Ngài hàng ngày. Đức Thánh Linh ở trong họ, nhưng họ không để bằng cớ của Ngài thể hiện qua đời sống bình thường hàng ngày của họ.

Ta có thể đổ nước vào ly nhưng có thể không đổ đầy dung tích của nó. Tương tự, khi chúng ta được tái sinh chúng ta có Đức Thánh Linh ở bên trong, nhưng có thể ta chưa được đầy dẫy hoàn toàn và chưa có bằng cớ về quyền năng của Ngài trong đời sống chúng ta.

Công Vụ 4:31 tường thuật rằng khi dân sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ nói ra Lời Chúa với sự tự do, can đảm và dạn dĩ.

Chúa không đẹp lòng khi dân sự bỏ Ngài ra ngoài đời sống hàng ngày của họ và rồi làm theo các công thức tôn giáo để cố làm Ngài khuây khỏa. Nhưng Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời đầy dẫy Thánh Linh, tự do, can đảm, dạn dĩ.

Tôi khích lệ bạn hãy để Chúa tự do làm việc trong mỗi lãnh vực đời sống bạn qua quyền năng của Thánh Linh.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày. Xin giúp con sống với sự tự do, can đảm, dạn dĩ mà con có thể có qua Đức Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon