Biến Điều Tầm Thường Thành Thánh Khiết

Biến Điều Tầm Thường Thành Thánh Khiết

Rô-ma 14:5 “Người này coi ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ khác coi ngày nào cũng như nhau. Mỗi người hãy tin quyết trong trí mình.”

Là các môn đồ của Đấng Christ, tất cả chúng ta phải dâng đời sống mình cho Chúa và làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự (Cô-lô-se 1:10). Thế nhưng, chúng ta có xu hướng nghĩ các trách nhiệm bình thường, hàng ngày của cuộc sống khác so với những điều “thuộc linh” hơn khiến chúng ta cảm thấy ngay thẳng với Chúa và “thánh khiết.”

Chúng ta phải hiểu rằng, trong thực tế, không có sự khác biệt giữa cái bình thường và thánh khiết, ngoại trừ trong tâm trí chúng ta. Mọi điều chúng ta làm phải được dâng lên Chúa; và nếu chúng ta làm với tấm lòng yêu thương thánh sạch, nó trở nên thánh khiết. Có thể bạn làm những công việc bình thường, giống như đi đến của hàng tạp hóa, và nó cũng sẽ thánh khiết như việc cầu nguyện, chừng nào bạn làm việc đó vì vinh hiển của Chúa và tôn trọng Ngài.

Rô-ma 14 là một chương tuyệt vời trong Kinh Thánh để đem lại tự do trong lãnh vực này. Cá nhân tôi dịch câu 5 và 6 thế này; một người nhìn sự cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh thánh khiết hơn các công việc bình thường, còn một người thật sự tự do trong Chúa xem chúng giống nhau (đều thánh khiết), vì mọi điều họ làm là làm vì tôn trọng Chúa.

Thay vì chỉ dâng một phần đời sống bạn cho Chúa, hôm nay hãy chọn biến mọi thứ bạn làm thành thánh khiết bằng cách dâng nó cho Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn toàn bộ đời sống con thánh khiết, chứ không chỉ một phần mà thôi. Con dâng hết các hoạt động hàng ngày của con cho Ngài, con sống để tôn trọng Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon