Chấp Nhận Những Ý Tưởng Đúng

Chấp Nhận Những Ý Tưởng Đúng

2 Cô-rinh-tô 10:5, “và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế.”

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta không cần chấp nhận mọi suy nghĩ đến trong tâm trí chúng ta. Mà chúng ta nên dùng tiêu chuẩn của Kinh Thánh làm thước đo mỗi suy nghĩ, như câu Kinh Thánh trên bảo chúng ta làm.

Đây là một ví dụ thực tiễn: Nếu ai đó làm tổn thương cảm xúc của bạn, ngay lúc đó hãy quyết định đúng là sẽ không buồn giận họ nhiều ngày liên tục. Việc đó chỉ cho Satan cơ hội để gieo hạt giống cay đắng mà thôi.

Bạn có thể khước từ suy nghĩ tiêu cực và không để nó rút cạn sự bình an và vui mừng của bạn.

Hãy đến với Chúa và nói, “Cha ơi, con cần sức mạnh của Ngài. Bởi đức tin con chọn nhận ân sủng của Ngài để tha thứ cho những người đã đối xử tệ và phạm lỗi với con. Con xin Ngài ban phước cho họ và giúp con tiếp tục sống. Trong Danh Giê-su, amen.”

Khi tâm trí chúng ta được đổi mới bằng lời Chúa, suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi và khế hiệp với Kinh Thánh. Rồi, từng ngày một các ranh giới tin kính xung quanh suy nghĩ của chúng ta sẽ được thiết lập và củng cố. Những giới hạn này không chỉ ngăn chặn sự lừa dối của kẻ thù, nhưng giúp bạn sống vui vẻ và tin kính hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chỉ muốn chấp nhận suy nghĩ đúng khế hiệp với cách nghĩ cách nói của Ngài. Xin hãy tỉnh thức con khi kẻ thù đem đến một suy nghĩ xấu để con làm những gì Lời Ngài nói và bắt nó phải vâng phục Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon